TÜRKÇE

6. T.20 Turizm Bakanları Toplantısı

6. T.20 Turizm Bakanları Toplantısı

BİLDİRGE
– İngilizce Orijinalinin Gayrıresmî Tercümesidir –
6. T.20 TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI
30 Eylül 2015, Antalya

Turizm, KOBİ’ler ve İstihdam – İş İmkânları Yaratma ve Kapsayıcılık Politikaları 

G20 üye ülkeleri ve davetli devletlerin Turizm Bakanları ve Delegasyon Başkanları olarak, bizler, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda, Avrupa Komisyonu (EC), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) temsilcileri ile Antalya-Türkiye’de 30 Eylül 2015 tarihinde toplanarak,

 1. doğrudan, dolaylı ve teşvik edilmiş etkileri[1] göz önünde bulundurularak, turizmin dünya GSYİH’nin %10’u kadarını oluşturduğunu;
 2. turizmin en hızlı gelişen ve en dirençli ekonomik faaliyetlerden birini temsil ettiğini; tahminlerin, uluslararası turist varışlarının 2030[2] yılında 1.8 milyara ulaşarak uluslararası turizmin ileriki yıllarda sürekli büyümeyi deneyimleyeceğini gösterdiğini;
 3. turizmin uluslararası ticarette büyük rol oynadığını; yolcu taşımacılığı dahil olmak üzere uluslararası turizm ihracatlarının, 2014[3] yılının hizmet ihracatlarının %30’unu ve küresel ürün ve hizmet ihracatlarının %6’sını oluşturarak ve dünya çapında dördüncü sıraya yerleşerek 1.5 trilyon ABD Doları seviyesine ulaştığını;
 4. uluslararası turizmin OECD ülkelerindeki[4] hizmet ihracatlarının %21’ini, En Az Gelişmiş Ülkeler’deki[5] (EAGÜ) hizmet ihracatlarının %45’ini temsil ettiğini ve turizmin, çoğu EAGÜ ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (GKAD) tarafından ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması için güçlü bir motor ve küresel ekonomiye erişmede en rekabetçi yollardan biri olarak tanımlandığını;
 5. turizmin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 3 hedefte içerildiğini, 8 numaralı Hedefin 9’uncu alt hedefinde ise şöyle ifade edildiğini: – “2030 yılına kadar, istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini tanıtan sürdürülebilir turizmi teşvik eden politikalar tasarlamak ve uygulamak”;
 6. turizmin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir tüketim ve üretime (STÜ) yönelik eğilimi ivmelendirmek için uluslararası işbirliğini artıran küresel eylem çerçevesi Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modelleri Üzerine 10 Yıllık Çerçeve Programlarının (10YFP) altı öncül programından birini teşkil ettiğini;
 7. 2012 yılında Meksika’da G20 Liderlerinin turizmi “istihdam yaratma, ekonomik büyüme ve kalkınma için bir araç” olarak tanıdıklarını ANIMSAYARAK,
 8. turizmin dünya çapında güçlü ve kapsayıcı büyümeyi desteklemede anahtar bir sektör olduğunu; her bir ülkede devlet yönetimindeki tüm kademelerin sektörün gelişmesine katkıda bulunduğunu;
 9. turizm ve kültürün güçlü bir biçimde birbirine bağlı olduğunu ve her ikisinin de sosyal ve ekonomik büyüme ile istihdama katkıda bulunduğunu;
 10. turizmin dünyadaki her on bir işten birini oluşturduğu tahmin edilen emek yoğun bir hizmet sektörü olduğunu (doğrudan, dolaylı ve teşvik edilmiş etkiler);
 11. turizmin sadece doğrudan sektörde değil, aynı zamanda, tarım, inşaat, imalat, el sanatları, finansal hizmetler veya bilgi ve iletişim teknolojileri gibi birçok farklı sektörde değer zinciri rolüyle her beceri seviyesinde iş imkanları yarattığını;
 12. turizmin, turizm ve diğer sektörlerde işgücü piyasasına giriş, tecrübe kazanma, beceri geliştirme ve daha üst düzeyde, daha iyi maaşlı ve iyileştirilmiş çalışma şartlarına sahip pozisyonlara yükselmede fırsatlar yaratmada özellikle etkin olduğunu;
 13. turizmde bütün ekonomiye kıyaslandığında kadın istihdamı ve girişimciliğinin daha büyük pay sahibi olduğunu ve bu sebeple, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesini desteklemede etkili bir araç olabileceğini;
 14. turizmin gençlere istihdam fırsatları yaratarak genç işsizliğini önemli bir oranda azaltmaya katkıda bulunduğunu;
 15. turizmin, Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerle (MKOBİ) başlangıç seviyesindekileri değer zincirine entegre etmede büyük fırsatlar sunan, büyük oranda düşük teknoloji ve sermaye eşiğindeki MKOBİ’lerden oluşan bir sektör olduğunu;
 16. gelecek beş yıllık süreçte, diğer “özel sektör hizmetleriyle” beraber “konaklama ve restoranların” ekonomide yer alan herhangi bir sektörün en yüksek hızında istihdam yaratmasının beklendiğini;
 17. yerli topluluklar da dahil olmak üzere kırsal alanlarda istihdamı destekleyerek ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmek sureti ile; turizmin bölge içinde yer alan coğrafi dağılımının yerel düzeyde istihdam ve girişimcilik yaratmayı teşvik ettiğini,
 18. bir ekonomik büyüme faaliyeti olarak turizmin, diğer alanlarda oldukça geliştirilmiş olan becerileri talep ederek diğer birçok sektörden geçiş yapan kişilere iş olanakları sağladığını;
 19. turizmin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)[6] tarafından, eğilimi Yeşil Ekonomiye yönlendiren on bir öncelikli sektörden biri olarak tanımlandığını ve yeşil iş fırsatlarını teşvik etmede temel bir rol oynadığını DİKKATE ALARAK,
 20. gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleki niteliklerin planlanması dahil, turizm istihdamına ve MKOBİ’lere yönelik verilerin az ve sınırlı olduğunun;
 21. turizm istihdamının önemli algı sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun;
 22. sezonsallık, çalışma saatleri ve ücretler dahil standardize olmayan çalışma koşulları, düşük beceri düzeyi ve turizmin bazı endüstrilerindeki yüksek ciro gibi konuların turizm istihdamında ve turizmde nitelikli insana yaraşır işlerin temin edilmesinde zorluk yaratan hususlar olduğunun;
 23. turizmde iş gücü ve beceri talebinin turizm pazarında yaşanan sosyal, dijital ve teknolojik gelişim ve değişimler çerçevesinde hızlı bir biçimde evrim gösterdiğinin;
 24. turizm MKOBİ’leri için finansa erişimin, iş performansı ve gelişimlerini etkileyen ayrıca küresel değer zincirlerine katılımlarını sınırlayan önemli bir zorluk olduğunun;
 25. turizmin rekabetçiliğinin hizmet kalitesine bağlı olduğunun ve dolayısıyla sektörün eğitim ve meslek eğitimi içerecek şekilde, çalışma koşullarında iyileştirme ve sosyal diyalog da dahil olmak üzere insan kaynakları gelişiminde yatırımların artırılmasına gerek duyulduğunun;
 26. devam eden işgücü ve beceri açığına ve uyumsuzluklara yönelik daha proaktif arz ve talep stratejilerine ve insan kaynağı gelişimi ve işgücü piyasası yaklaşımlarını daha dikkate alan turizm politikalarına ihtiyaç duyulduğunun FARKINDA OLARAK,
 27. G20’nin genel hedefinin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek olduğunu;
 28. G20 Hedeflerinin daha kapsayıcı iş gücü piyasaları, insan kaynaklarına daha fazla yatırım ve etkili gözlem yoluyla başarılı uygulamalar yaratmak olduğunu;
 29. G20 ekonomilerinin insana yaraşır iş, sürdürülebilir büyüme ve toplumlarının refahı için daha fazla ve kaliteli iş imkânlarına ihtiyaç duyduğunu;
 30. 3-4 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşen G20 Çalışma Bakanları Toplantısında daimi olarak iş piyasasının dışında kalma riski bulunan gençlerin (düşük nitelikli veya kayıt dışı istihdam sebebiyle ve istihdamda ya da eğitim ve öğretimde yer almayan gençler (NEET’ler)) oranının 2025 yılına kadar %15’e düşürülmesi yönünde belirlenen hedeflerini;
 31. büyüme ve iş imkanları yaratmak için ekonomik entegrasyonun ve bu bağlamda turizmin anlamlı rolünün G20 ekonomileri için önemini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

G20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nın tüm öncelikleri doğrultusunda –Kapsayıcılık, Büyümeye Yönelik Yatırım ve Uygulamalar–, 

 1. Turizm Uydu Hesapları ve Turizm İstatistiklerinde Uluslararası Tavsiyeler çerçevesinde turizm iş gücü piyasasının ölçümü için çaba gösterecekleri;
 2. eğitim ihtiyaçları ve piyasa gereklilikleri arasındaki boşlukları belirlemek ve bu açıkları kapatmak ve turizm, girişimcilik, kadın erkek eşitliği ve genç istihdamı alanında kaliteli iş imkânlarını öne çıkaran politikaları desteklemek için araştırma alanında faaliyet gösteren özel sektör, kamu sektörü ve eğitim kurumları arasında daha sıkı bağ kurulmasını destekleme;
 3. turizmde eğitim, öğretim ve kapasite geliştirilmesi alanında yatırımları arttırmayı teşvik edecekleri;
 4. ücret belirleme mekanizmalarını geliştirme, sosyal diyalog kurumları, sosyal güvenlik sistemleri, istihdam hizmetleri ve aktif iş piyasası politikaları da dahil olmak üzere turizmde ülkelerin ulusal koşullarına uygun bir şekilde kaliteli insana yaraşır iş kavramını geliştiren politikaları destekleme;
 5. kadınların eğitim görmesi ve güçlendirilmesine özel bir önem vererek, kapsayıcı ekonomik imkânlar ve iş imkanları yaratmayı teşvik etmek için gelişmekte olan ülkeler ve G20 ülkeleri arasında turizm alanında işbirliğini sağlama;
 6. MKOBİ’lerin küresel ekonomiye entegre olmasını desteklemek için uluslararası piyasalar ve küresel değer zincirlerine erişimlerini güçlendirmek amacıyla turizm ve ticaret politikaları arasındaki bağları güçlendirme;
 7. BMDTÖ ve BM kadın birimi UN Women tarafından 2010 yılında yayınlanan Ortak Raporda[7] belirlenen çerçeveye göre turizm istihdamında çalışma koşullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için hedef ve göstergeler belirleme;
 8. İstihdam Yaratma Gündeminde, turizm de dahil olmak üzere, daha çok ve daha iyi iş imkanları geliştirerek turizmde sürdürülebilir kalkınmayı destekleme;
 9. turizm istihdamının sunduğu fırsatlar ve getirilerini daha açık bir şekilde yansıtmak ve yetenekleri çekmek ve sektörde tutabilmek için turizmde istihdamın değerini destekleme;
 10. turizm girişimlerinin resmi ekonomiye en yüksek düzeyde dahil olmasını desteklemek için çabaları güçlendirme;
 11. G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Deklarasyonunda belirlenen hedefleri destekleme (Ankara, 3-4 Eylül 2015) ve;
 12. G20 liderlerini “herkes için kaliteli iş yaratma, niteliklere yatırım yapma ve kapsayıcı ve sağlam büyümeyi desteklemek için eşitsizlikleri azaltma”[8] hedeflerini yerine getirme kapasitesi sebebiyle turizmi öncelikli bir sektör olarak ele almaya teşvik etme hususlarında MUTABAKATA VARMIŞLARDIR.

Türkiye G20 Dönem Başkanlığına ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’ya 6. T.20 Turizm Bakanları Toplantısına ev sahipliğindeki liderlikleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

Antalya, 30 Eylül 2015.

[1] World Travel and Tourism Council (WTTC), Economic Impact of Travel and Tourism, 2015.
[2] Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Tourism Towards 2030, 2011.
[3] UNWTO, Tourism Highlights, 2015.
[4] OECD, Tourism Trends and Policies, 2014.
[5] UNWTO, Tourism Highlights, 2015.
[6] UNEP, Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011.
[7] UNWTO/UN Women, Global Report on Women in Tourism 2010, 2010.
[8] G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Deklarasyonu, Ankara, 03-04 Eylül, 2015.