TÜRKÇE

Antalya G20 Liderler Zirvesi Sonuçlarına ilişkin Bilgilendirme Notu

A.      Finans Hattı Gündemi

a.      Büyüme Çerçevesi
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması
 • Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması ile büyüme stratejilerinin uygulanmasının izlenmesi
 • Büyüme stratejilerinin son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak güncellenmesi ve stratejilerin kapsayıcılık boyutunun iyileştirilmesi

Zirve Çıktıları

 • Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel ve ulusal düzeyde adımları içeren Antalya Eylem Planı
 • Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması kapsamında hazırlanan Detaylı Taahhüt Uygulama Takvimleri ve Hesap Verilebilirlik Raporu
 • Son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş ve kapsayıcılık boyutu da da içeren Güncellenmiş Büyüme Stratejileri

b.      Yatırım ve Altyapı
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların miktar ve verimliliğinin artırılması
 • Altyapı ve KOBİ’lere yönelik uzun vadeli özel sektör yatırımlarının önünün açılması
 • Proje hazırlama süreçlerinin geliştirilmesi, projelerin etkin bir şekilde önceliklendirilmesi ve daha verimli kamu-özel-işbirliği (KÖİ) modellerinin geliştirilmesi
 • İslami Finans’a yönelik farkındalığın artırılması ve İslami Finans’ın küresel finansal sisteme entegre edilmesi

Zirve Çıktıları

 • Ülkelerin Nihai Yatırım Stratejileri ve Değerlendirme Raporu
 • Kamu yatırımlarında verimlilik artırıcı önlemlerin belirlenmesi hususundaki IMF öncülüğünde yürütülen çalışma
 • İslami Finansın küresel finansal sisteme entegrasyonu konusunda ulusal ve uluslararası aktörlere yönelik politika önerileri
 • Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bilanço Optimizasyonu için Eylem Planı
 • Proje Planlama/Geliştirme Süreçleri Çıktıları (KÖİ Kılavuz Çalışmaları, KÖİ Modeli Kontrol Listesi vb.)
 • KOBİ’lerin  finansmana erişimini iyileştirmeye yönelik temel ilkeler seti
 • KOBİ Finansmanı Ortak Eylem Planı

c.      Finansal Düzenlemeler
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Temelalanlarda kalan önemli finansal reformların tamamlanması
 • Reformların zamanında, tam ve tutarlı bir şekilde uygulanması
 • Şirketler kesiminin daha güçlü bir finansal yapıya kavuşturulmasında finansaldüzenlemelerin rolünün değerlendirilmesi

Zirve Çıktıları

 • Küresel sistemik önemi haiz bankaların toplam zarar karşılama kapasitelerine yönelik ortak uluslararası standart (TLAC)
 • Küresel sistemik önemi haiz sigorta şirketlerine uygulanacak zarar karşılama yükümlülüklerinin ilk versiyonu
 • Finansal reformların uygulanmasına ve etkilerine ilişkin rapor

d.      Uluslararası Finansal Mimari
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • IMF üyelerinin kota paylarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak Fon’un meşruiyetini ve etkinliğini sürdürmesine yardımcı olacak olan 2010 Kota ve Yönetim Reformu’nun tüm unsurlarıyla yürürlüğe girmesinin sağlanması

Zirve Çıktıları

 • 2010 Kota ve Yönetim Reformu’nun tüm unsurlarıyla yürürlüğe girmesinin öneminin güçlü bir şekilde vurgulanması.
 • SDR sepetinin gözden geçirmesi çalışmalarına atıfta bulunulması.
 • Güçlendirilmiş müşterek eylem ve pari passu (eşit muamele) hükümlerinin uluslararası kamu borç senetlerinde kullanılmasının ve bu hükümlerin uygulamasının hızlandırılmasının öneminin vurgulanması.

e.      Uluslararası Vergi
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) eylem planlarının uygulanması ve  izlenmesi
 • Vergide şeffaflığın sağlanması
 • Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası vergi gündemine katılımının artırılması

Zirve Çıktıları

 • BEPS Eylem Planı’nın tamamlanması
 • BEPS Eylem Planı sonucunda ortaya koyulan düzenleme ve tavsiyelerin uygulamansına ilişkin temel çerçevenin belirlenmesine yönelik çağrı
 • Vergide şeffaflığın sağlanması yönünde çağrı

B.      Şerpa Hattı Gündemi

a.      İstihdam
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Büyüme – istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi
 • Milli gelirler içerisindeki payı azalmakta olan ücretlerin büyüme üzerindeki etkisinin analiz edilmesi
 • İş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda işgücünün becerilerinin artırılması ve istihdam hizmetlerinin güçlendirilmesi
 • Kadın işgücüne katılımının artırılması, iş sağlığı ve güvenliği, genç işsizliğinin azaltılması gibi alanlardaki G20 taahhütlerinin ve istihdam planlarının uygulanmasının takip edilmesi

Zirve Çıktıları

 • G20 Beceriler Stratejisi
 • Eşitsizliklerin Giderilmesi için Politika Önerileri
 • Genç İşsizliğiyle Mücadele G20 Ortak Hedefi
 • G20 Kaliteli İşleri Destekleme Çerçevesi
 • İstihdam piyasasından kalıcı olarak dışlanma riski bulunan gençlerin oranını 2025 yılına kadar %15 oranında azaltmak yönündeki G20 sayısal hedefi

b.      Enerji
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Afrika odaklı Enerjiye Erişim’in artırılması
 • Yenilenebilir Enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması
 • Enerji Verimliliği’nin artırılması (2014 yılında kabul edilen Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulamalarının takip edilmesi)
 • Enerji piyasalarında şeffaflığın artırılması
 • Verimsiz fosil yakıt teşviklerinin orta vadede kaldırılması

Zirve Çıktıları

 • Afrika Odaklı G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı
 • Yenilenebilir Enerji Kullanımı konusunda G20 Yenilebilir Enerji Raporu ve Araç Kiti
 • G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı, Piyasa Şeffaflığı ve Verimsiz Fosil Yakıt Sübvansiyonları konularında ilerlemelere ilişkin raporlar
 • G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Sonuç Bildirgesi

c.      Kalkınma
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerle G20 arasındaki diyalog ve işbirliğinin artırılması
 • Gıda Güvenliğinin temin edilmesi ve küresel bir sorun olan Gıda Kayıpları ve İsrafın G20 gündemine girmesi
 • İşçi dövizi transferinin ortalama küresel maliyetinin %5’e düşürülmesi yönündeki G20 hedefinin uygulanmasına yönelik kuvvetli taahhüt
 • Özel sektörün kalkınmadaki rolünün desteklenmesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına G20’nin desteği

Zirve Çıktıları

 • G20 Liderler Bildirgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına Kuvvetli bir Destek Verilmesi
 • G20 Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi
 • G20 Gıda Güvenliği Eylem Planı
 • G20 Kapsayıcı İş Modelleri Liderler Çağrısı
 • G20 İşçi Dövizleri Üst Düzeyli Bildirisi ve Ülke Planları
 • G20 Kalkınma Gündeminin unsurları olan vergi, altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularındaki belgelerin kabul edilmesi

d.      Ticaret
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Küresel ticaretteki yavaşlamanın ardındaki nedenlerin araştırılması
 • Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ile küresel ticaret sistemi arasında uyumun temin edilmesi
 • Çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi
 • KOBİ’lerin ve Düşük Gelirli Gelişme Yolundaki Ülkelerin Küresel Değer Zincirlerine katılımının artırılması
 • Ticarette korumacı tedbirlerin önlenmesine yönelik taahhüdün yinelenmesi

Zirve Çıktıları

 • G20 Liderler Bildirgesinde Aralık’ta Nairobi’de düzenlenecek DTÖ Bakanlar Konferansının Doha Kalkınma Gündemi konularında dengeli sonuçlar ve Nairobi sonrasına ilişkin yol gösterici unsurları içerecek şekilde başarılı bir şekilde sonuçlanması için destek beyanı
 • Korumacılığın Önlenmesine Yönelik G20 Taahhüdünün Yinelenmesi
 • Küresel ticaretteki yavaşlamanın nedenlerine ilişkin rapor
 • Çok Taraflı Ticaret Sisteminin güçlendirilmesine ilişkin rapor
 • Bölgesel Ticaret Anlaşmalarının küresel ticaret sistemi üzerindeki etkisine ilişkin rapor
 • KOBİ’lerin ve Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkelerin Küresel Değer Zincirlerine daha iyi entegre edilmesi hakkında rapor

e.      Yolsuzlukla Mücadele
Dönem Başkanlığı Öncelikleri

 • Yolsuzlukla mücadele eylem planının izlenmesi
 • Özel sektörde yolsuzlukla mücadele çalışmalarına önem verilmesi

Zirve Çıktıları

 • Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele konusunda G20 Üst Düzey Rehber İlkelerinin kabul edilmesi
 • Kamu alımları konusunda G20 İlkelerinin kabul edilmesi
 • Açık Veriler (Verilerin Şeffaflığı) Konusunda G20 İlkelerinin kabul edilmesi
 • KOBİ’lerin Yolsuzlukla Mücadele Konusunda eğitimine ilişkin bir araç kitinin kabul edilmesi

f.       Terörizm

 • G20 tarihinde ilk kez Terörle Mücadele konusunda bir Liderler Bildirisinin kabul edilmesi

g.      Mülteci Krizi

 • G20 Liderler Bildirgesinde acil çözüm bekleyen küresel bir mesele olan mülteci ve göç krizinin ele alınması ve Liderlerin bu konuda külfet paylaşımı ile uluslararası kuruluşların desteklenmesi başta olmak üzere destek beyanı

PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.

Related News