TÜRKÇE

Bildiri, G20 Enerji Bakanları Toplantısı

2 Ekim 2015, İstanbul

Biz, G20 Enerji Bakanları olarak, Liderlerimizin Brisbane’de talimatlandırdığı şekilde, ilk kez toplanarak, günümüzdeki ve gelecekteki enerji sınamalarına çözüm aranması amacıyla kapsayıcı enerji işbirliğine bağlılığımızı teyit ediyoruz. G20 Liderleri, enerji işbirliğinin öneminin farkında olarak, G20 Enerji İşbirliği Prensiplerini geçen yıl kabul etmiş ve konunun daha ileri götürülmesi için biraraya gelmemizi ve seçenekleri rapor etmemizi istemişlerdir. Yoksulları destekleme gerekliliğinin farkında olarak biz, enerjiye erişim, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, piyasaların şeffaflığı, israfı teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu ve tedricen sonlandırılması konuları ışığında Prensiplerin ele alınmasında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. G20 aracılığıyla, önümüzdeki yıllarda tüm Prensiplerin uygulanmasına destek olma kararlılığımızı beyan ediyoruz.

Herkes İçin Enerjiye Erişim

 1. Birçoğu uzak ve geri kalmış bölgelerde yaşayan 1,1 milyardan fazla insanın elektriğe erişimi olmadan yaşadığının ve yaklaşık 2,9 milyar insanın yemek pişirmek için geleneksel biyoyakıt kullanımına bağımlı olduğunun bilincindeyiz. Enerjiye erişim, daha iyi yaşam kalitesine ulaşmak, yoksulluğun üstesinden gelmek ve küresel ekonomik performansı artırmak için kritik önemdedir. Modern enerjiye erişim yoksunluğu, birçok ülkede ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma önünde ciddi bir engeldir. “Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlama” hedefinin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminde yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hedefi ileriye taşımak için işbirliği yapacağız. Dengeli, temiz, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji karışımı geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için hayatidir.
 1. İlk aşamasında sorunun en yoğun olduğu Sahra-Altı Afrika’da elektriğe erişimin iyileştirilmesine odaklanan “G20 Enerjiye Erişimi Eylem Planı: Enerjiye Erişimde Gönüllü İşbirliği”ni kabul ediyoruz. Afrikalı Enerji Bakanlarıyla 1 Ekim’de yapılan Sahra-Altı Afrika’da Enerjiye Erişim Konferansı’ndaki tartışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Mevcut yerel enerji kaynakları, ihtiyaçları ve öncelikleri de kapsayan ulusal koşulları dikkate alarak, yatırımların arttırılması ve enerji sektörünün sürdürülebilir biçimde büyümesi için uygun ortam sağlanmasının önemli olduğunun farkındayız. Uzun vadeli gönüllü işbirliği çerçevesi oluşturan Plan aracılığıyla, enerjiye erişim konusunda G20 koordinasyonunun ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi hususuna bağlıyız. Düzenleyici çerçeveler, teknoloji geliştirme ve kullanımı, yatırım ve finans, kapasite inşası ve bölgesel bütünleşme konularında SE4All ve Afrika Merkezi, diğer inisiyatifler ve donörler, ilgili uluslararası, bölgesel kuruluşlar ve Sahra-Altı Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağız. Kamu-özel sektör ortaklıklarının, paydaşların birlikteliklerinin ve enerjiye erişim konusunda güçlü siyasi taahhüttün gerekliliğini vurguluyoruz. Düzenleyicilerin enerjiye erişime katkısının farkındayız ve düzenleyici çerçeveler arasında iletişim ve işbirliğinin artırılmasını teşvik ediyoruz. Haziran 2015 tarihindeki Afrika Birliği Zirvesi’nde ortaya konan ve Afrika’da yenilenebilir enerjiye erişimi hızlandırmayı ve enerji yoksulluğunu azaltmayı amaçlayan Afrika önderliğindeki Yenilenebilir Enerji Girişimi’ni memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

 Uluslararası Enerji Kuruluşları

 1. G20’nin, uluslararası ve bölgesel enerji kuruluşları arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmesine olan katkısının ve çeşitli uluslararası organizasyonların birlikte çalışmalarını kolaylaştırmadaki etkinliğinin farkındayız. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla kapsayıcı şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bu kuruluşlarla artan işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, uluslararası enerji kuruluşlarının temsil kapasitelerinin artırılması, yükselen ve gelişen ekonomilerin katılımıyla daha kapsayıcı kılınması için, bu kuruluşların kendine has hedef ve yetkilerini de göz önünde bulundurarak birlikte çalışacağız ve bu amaçla devam eden süreci not ediyoruz. 

Piyasaların Şeffaflığı

 1. Şeffaf ve rekabetçi enerji piyasalarının, enerji güvenliği ve yatırımların teşviki için bir önkoşul olduğuna inanıyoruz. Piyasaların şeffaflığını ve verimliliği arttırmak amacıyla, kapasite geliştirmek için arttırılan desteğin yanısıra, Ortak Örgütler Veri Girişimi’nin (JODI) yüksek kaliteli enerji verilerinin toplanmasına ve dağıtımına imkân sağlayıp bunu teşvik ederek, güçlendirilmesini arzu ediyoruz. IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü) tarafından IEA, IEF ve OPEC ile işbirliği içinde hazırlanan İkinci Petrol Ürünleri için Fiyat Belirleme Kuruluşları (PRA) Gözden Geçirme Raporu ve IOSCO İlkelerinin piyasalara etkisi konusundaki IEA-IEF-OPEC Ortak Raporları, PRA’ların işbirliği ve şeffaflık vasıtasıyla işlemesi hususunda ilerleme kaydedildiğinin altını çizmektedir. Biz, bu çaba kapsamında devam eden ilerlemeyi takip etmek için hazırız. IEA, IEF ve OPEC’in, enerji görünümlerini ve fiziksel ve finansal piyasalar arasındaki etkileşimi daha iyi anlamaya yönelik ortak çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor ve adıgeçen kuruluşları, piyasaların şeffaflığı konusunda verimli işbirliklerini sürdürmeye teşvik ediyoruz. Gaz piyasaları da dâhil olmak üzere, enerji piyasalarının işlerliğini geliştirmek için gösterilen çabaları destekliyoruz. Tüm enerji kaynaklarıyla ilgili konularda piyasaya ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemini de teslim ediyoruz.

Enerji Güvenliği

 1. Bugünün dinamik ve belirsiz enerji ortamı göz önüne alındığında, sürdürülebilir enerji güvenliğine olan ihtiyacı ve acil müdahale önlemleri gibi konularda işbirliği ve diyalog yoluyla enerji güvenliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin öneminin altını çiziyoruz. Mevcut yatırımların, gelecekte enerji güvenliğini temin etmedeki önemi bakımından, enerji sektörüne yapılan yatırımların devamını destekliyoruz.

İsrafı Teşvik Eden Verimsiz Fosil Yakıt Sübvansiyonları

 1. Hassas gruplar ve onların kalkınma ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle, piyasa aksaklıkları ve çevresel zararın azaltmasını sağlayabilecek şekilde, israfı teşvik eden fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu ve tedricen sonlandırılmasında birçok ülke tarafından kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ülke ilerleme raporlarında ve uygulanmaya başlayan denetleme süreçlerinde belirtildiği üzere, bazı G20 ülkelerinin devam etmekte olan çabalarını destekliyoruz. Daha fazla G20 ülkesini denetleme sürecine katılmaları yönünde teşvik ediyoruz. Yoksulları desteklemeye devam ederken, israfı teşvik eden fosil yakıt sübvansiyonlarının orta vadede sonlandırılması ve rasyonalizyonu için, 2009 yılı ve sonrasını kapsayan taahhüt ışığında, önümüzdeki dönemdeki G20 toplantılarında bu taahhüdü ileri taşıma konusunda güçlü bir ilerleme sağlamayı hedefleyeceğiz. IEA ve OECD’nin Dünya Bankası, IEF ve OPEC’le istişare halinde hazırladığı, verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının reformu alanında kaydedilen son ilerlemeye ilişkin güncel metni not ediyoruz.

Enerji Verimliliği

 1. Enerji verimliliğinin, konutlar ve işyerleri için daha düşük maliyetler, daha fazla ekonomik üretkenlik ve büyüme, güçlendirilmiş enerji güvenliği ve olumlu çevresel sonuçlar gibi yararları bulunduğunun farkındayız. Ülkelerin enerji verimliliği performanslarında kaydadeğer ilerleme ihtiyacını kabul ediyoruz. Bu nedenle, 2015 yılında “G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı: Enerji Verimliliğinde Gönüllü İşbirliği”nin katılımcı ülkeleri tarafından uygulanmasında kaydedilen önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. IPEEC’in (Uluslararası Enerji Verimliliği İşbirliği için Uluslararası Ortaklık) diğer uluslararası kuruluşlar ve çalışma gruplarındaki katılımcı ülkeler ile işbirliği içinde hazırladığı G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Gönüllü Uygulanması Raporu’nu memnuniyetle karşılıyoruz.Başta ağır iş makinaları, ürünler, binalar, endüstriyel enerji yönetimi ve elektrik üretimi olmak üzere, taşıtların emisyon performansı ve verimliliğine ilişkin çalışmaların 2015 yılı sonuçları ile enerji verimliliğinin finansmanını gönüllülük esasına dayalı olarak daha çok desteklemede mutabıkız. Bu çerçevede, G20 ülkeleri için Gönüllü Enerji Verimliliği Prensiplerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ekonomilerimizde enerji verimliliğini artırmaya yönelik gönüllü işbirliğinde gelecekteki potansiyel alanları ele alacağız. Bu alandaki çalışmalara ilaveten Plan’ın uzun vadeli olmasını temin etme konusunda mutabıkız.

Yenilenebilir Enerji

 1. Yenilenebilir enerjinin ve yenilenebilirlerin uzun vadeli büyüme potansiyelinin önemini vurguluyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımı artmaktadır ve bu eğilimin gelecekte devam etmesi beklenmektedir. Piyasalar, teknolojiler ve politikalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, yenilenebilir enerji yatırımlarının, yenilikçi, risk azaltımı ve uygun politika  çerçeveleri yoluyla, ulusal öncelikler ve ortama uygun olarak arttırılmasının, çevresel açıdan uygun, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir biçimde kalkınmaya katkıda bulunabileceğini teslim ediyoruz. 
 1. Daha ileri çalışmalar için yararlı seçenekler ortaya koyan G20 Yenilenebilir Enerji Seçenekleri Listesi’ni kabul ediyor ve IEA ile diğer ilgili uluslararası örgütlerle işbirliği içerisinde IRENA tarafından hazırlanan arka plan raporunu not ediyoruz. Enerji karışımında yenilenebilir enerjinin artan payının teşvik edilmesini teminen yenilikçi, teknolojiler ve bilgi paylaşımının önemini ve sistem entegrasyonu ile istikrarlı ulusal politika ve düzenleyici çerçevelerin merkezi rolünü, mevcut özel ulusal şartları dikkate almak suretiyle vurguluyoruz. 

Temiz enerji teknolojileri dahil Yenilikçi Enerji Teknolojileri

 1. Sınamalarla karşı karşıya bulunan enerji dünyasında güvenli, uygun fiyatlı, güvenilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir enerjinin temin edilmesinde yenilikçi enerji teknolojilerinin önemini teslim ediyoruz. Yatırımların hayata geçirilmesinde, verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan iyi uygulamaların ve teknolojilerin geliştirilmesinde kamu ve özel sektörün önemli rolünü teslim ediyoruz. Temiz enerji teknolojileri dahil olmak üzere, çok çeşitli enerji kaynaklarında yenilikçi enerji teknolojilerinin yayılması, araştırma ve geliştirme alanlarında devam etmekte olan yatırımları da destekliyoruz. Buna ilaveten, temiz enerjiye ilişkin araştırma ve geliştirmeye yönelik artan uluslararası işbirliğini destekliyoruz. Bu eylemler, enerji güvenliğini geliştirebilir, ekonomik büyümeyi arttırabilir, istihdam ve iş fırsatları yaratabilir, daha yüksek enerji erişim seviyelerini destekleyebilir ve çevresel faydalar sağlayabilir. 

İklim Değişikliği

 1. 2015’in iklim değişikliği ve etkileri ile mücadelede güçlü ve etkili bir şekilde harekete geçmek için kritik bir yıl olduğunu ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve temiz enerji teknolojilerine yatırımların arttırılmasını içerecek  enerjiye ilişkin  eylemlerin önem taşıyacağını kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, şimdiye kadar sunulmuş olan Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları (INDCs) memnuniyetle karşılıyoruz. İklim değişikliği müzakerelerinde, başlıca uluslararası hükümetlerarası organ olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) çalışmalarını destekliyoruz ve Aralık 2015’te Paris’te düzenlenecek 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) olumlu ve dengeli bir sonuç elde edilebilmesini teminen birlikte çalışıyoruz.

Bu Bildiriyi, bu konuların Liderler tarafından değerlendirilmesi için G20 Antalya Zirvesi’nde sunacağız ve Prensipler üzerindeki çalışmamızı daha da ileriye taşımaya devam etmek için 2016’da Çin’de biraraya gelme konusunda anlaşıyoruz. Türkiye’ye bu yılki liderliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.