TÜRKÇE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 tarihinde ilk kez düzenlenen Enerji Bakanları toplantısında yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 tarihinde ilk kez düzenlenen Enerji Bakanları toplantısında yaptığı konuşma

Değerli Bakanlar,

Dünya enerji sektörünün kıymetli temsilcileri,

Değerli misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, toplantımızın ülkelerimiz, G-20 platformu ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

G-20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları toplantısına Dönem Başkanı olarak ev sahipliği yapmaktan ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Dünyanın en büyük enerji üreticileri ve tüketicilerini bir araya getiren G-20’nin bu toplantısının başarılı geçmesini temenni ediyorum.

G-20, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yüzde 75’ini ve dünya nüfusunun üçte birini oluşturan gerçekten çok büyük ve önemli bir platformdur.

Gelişmiş ve yükselen ekonomilerin aynı masa etrafında bir araya gelerek küresel meseleleri ele almalarına imkan tanıyan bu platformu çok iyi değerlendirmeliyiz.

2008 yılından bu yana G-20’nin attığı adımlar, küresel krizin etkilerinin giderilmesi ve özellikle de küresel finans sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda son derece faydalı oldu.

Bugün dünyanın önde gelen ekonomileri arasında finansal ve makroekonomik konularda daha güçlü bir koordinasyon mevcutsa, bunda G-20’nin çok önemli bir payı var.

Esas hedefimiz de, krizlere sebep olan ortamı önleyecek tedbirleri almak ve küresel ekonomiye ilişkin işbirliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak olmalıdır.

Bugün G-20 ülkeleri olarak temel meselemiz, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı küresel büyümedir.

Türkiye olarak G-20 Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz zaman önceliklerimizi üç başlık altında topladık; uygulama, yatırımlar ve kapsayıcılık.

Hem ulusal ölçekte, hem de küresel düzeyde güçlü bir ekonomik büyüme sağlamanın en etkin yolunun istikrar ve güvenin tesis edilmesi olduğuna inanıyoruz.

Bunun için verilen taahhütlerin etkin bir biçimde uygulanması gerekiyor.

G-20 üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulamaya geçirdiğimiz takdirde, 2018 yılına kadar yüzde 2,1 oranında ilave büyüme sağlanmasını bekliyoruz.

Bu da küresel ekonomiye 2 trilyon dolar ilave kaynak girişi anlamına geliyor.

Bu yıl, büyüme stratejilerimizi somut bir takvim çerçevesinde nasıl uygulamakta olduğumuzu gösteren bir raporu Antalya’da onaylamayı planlıyoruz.

Böylece sözlerimizin arkasında durduğumuzu, kararlarımızın takipçisi olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olacağız.

 

Değerli misafirler…

Altyapı yatırımlarının teşvik edilmesine duyulan ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz.

Bunun için Dönem Başkanlığımızın önceliklerinden biri olarak yatırımlar konusunu tespit ettik.

2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacı 70 ile 90 trilyon dolar olarak hesap ediliyor.

Sadece Asya ülkelerinin 2010-2020 döneminde ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları tutarı yaklaşık 8 trilyon dolardır.

Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için de yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar altyapı yatırımı gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bu fotoğraf, altyapı yatırımlarının küresel düzeyde teşvik edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bunun için de yeni bir çaba ve işbirliği anlayışı şarttır.

Küresel altyapı yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak için özel sektör ile kamunun el ele vermesi elzemdir.

Biz Türkiye’de özel sektör ile kamu arasında verimli bir işbirliğinin gayet olumlu sonuçlar doğurduğuna şahit olduk.

Ülkemizde kamu-özel sektör ortaklığıyla pek çok büyük altyapı projesini hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Özel sektörün dinamizmi ile kamunun yatırım ihtiyaçlarını verimli bir işbirliğiyle bir araya getirebilmemiz halinde, küresel ölçekte altyapı yatırımlarını canlandırabiliriz.

Altyapı yatırımları konusundaki asıl mesele, finansman sorunundan ziyade özel sektörün güveninin kazanılmasıdır.

Bu anlayışla G-20 ülkelerinden somut ve kapsamlı yatırım stratejileri geliştirmelerini talep ettik.

Antalya Zirvesinde G-20 liderleri olarak altyapı yatırımları stratejilerimizi bir bütün halinde ele alacağız.

Bu konuda alacağımız kararlar, ekonomik büyümenin daha yüksek bir ivmeye kavuşmasına katkıda bulunacaktır.

Altyapı yatırımları kapsamında, özellikle enerji alanındaki yatırım ihtiyacının karşılanmasına önem veriyoruz.

Çünkü, küresel altyapı yatırım ihtiyacının çok büyük bir bölümünü enerji yatırımları oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı 2035 yılına kadar enerji yatırım ihtiyacını 48 trilyon dolar olarak hesaplıyor.

Dünya genelinde enerji talebinin artmaya devam edeceği açıktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomiye entegre oldukça, enerji ihtiyaçları ciddi oranda yükselecektir.

Bugün ertelenen yatırım kararlarının gelecekte enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etkide bulunmasını önlemek için şimdiden harekete geçmeliyiz.

G-20 Enerji Bakanlarının bu ilk toplantısının gündeminde enerji yatırımlarına yer verilmiş olmasını, son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyorum.

 

Değerli misafirler…

Dönem Başkanlığımızın bir diğer önceliği de kapsayıcılıktır.

Türkiye Dönem Başkanlığı olarak, sağlam, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin yanı sıra kapsayıcı büyümeyi de G-20’nin temel hedeflerinden biri olarak benimsedik.

Özellikle, artan eşitsizliklerin giderilmesine, kadınlar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların ekonomik refah artışından daha fazla pay almalarına özel önem veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl G-20’nin kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak için tespit ettiği hedefe ilaveten, bu yıl genç işsizliğini azaltma hedefi üzerinde de uzlaşma sağladık.

Bu çerçevede, G-20 ülkeleri, düşük beceri seviyesine sahip veya kayıt dışı sektörde istihdam edilen gençlerin sayısını, 2025 yılına kadar yüzde 15 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Bunun ekonomilerimizi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeye kavuşturmak bakımından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Aynı şekilde, kadınların ekonomi içerisindeki rolünü kuvvetlendirmeye dönük çalışmalar gerçekleştirmek üzere, benim de kuruluşunu teşvik ettiğim, Kadın-20 isimli G-20 açılım grubunu hayata geçirdik.

Kapsayıcılık dediğimiz zaman sadece G-20 ülkelerinin içerisinde daha kapsayıcı bir ekonomik yapı oluşturmaktan bahsetmiyoruz.

Aynı zamanda küresel ölçekte de kapsayıcı olmayı kastediyoruz.

Dönem Başkanlığımız süresince dünyanın çeşitli bölgelerindeki düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeleri çalışmalarımıza dahil etmek için özel gayret gösterdik.

Bugün Afrika ülkelerinin önemli bir bölümünün yakalamış olduğu büyüme hızı gelişmiş, hatta bazı yükselen ekonomilerin dahi üzerindedir.

Ancak bu ülkelerin karşı karşıya olduğu sınamalar devam ediyor.

Enerjiye erişim, bu sıkıntıların başında geliyor.

Enerjiye erişim sağlanmadan, kalkınmadan, yatırımdan, büyümeden, sağlıktan, beslenmeden ve ısınmadan bahsedebilmemiz mümkün değildir.

Dünya genelinde 1,1 milyar insanın elektrikten mahrum olarak hayatını sürdürüyor olması, vahim bir durumdur.

Bu insanların 650 milyonu Sahra Altı Afrika’da yaşıyor.

Bir başka ifadeyle, bu kıtanın nüfusunun yarıdan fazlasının elektriğe erişimi yok.

Bu nedenle, G-20 Enerji İşbirliği İlkeleri’nin ilk sırasında yer alan enerjiye erişim konusuna özel önem veriyoruz.

Sahra Altı Afrika’daki durumun aciliyeti nedeniyle çalışmalarımızı bu bölgede yoğunlaştırdık.

Enerji konusunda, Afrikalı ortaklarla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Enerji İnisiyatifi koordinatörlüğünde yakın bir işbirliği yaptık.

Afrika ülkelerinden Bakanlar, yatırımcılar ve uluslararası örgütlerin katılımıyla dün gerçekleştirilen konferansın, Afrika’nın sahip olduğu potansiyelin anlaşılması bakımından faydalı olduğunu ümit ediyorum.

İş dünyası ile Afrika ülkelerini bir araya getiren bu konferansın, bölgedeki olumsuz risk algısının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamış olmasını diliyorum.

Hazırlanan G-20 Enerjiye Erişim Eylem Planı’nın, yürütülen çalışmalarının daha iyi koordinasyona ve Afrika ülkelerdeki enerji yatırım ortamını geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Sizlerin biraz sonra ele alarak kabul edeceğini umduğum bu plana, liderler olarak bizler de Antalya’da onayımızı ve desteğimizi vereceğiz.

Bu vesileyle, birkaç gün önce Birleşmiş Milletler’de kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”nde enerjiye erişim hedefinin de yer almasını önemli gördüğümü belirtmek istiyorum.

2030 Gündemi önümüzdeki 15 yıl için küresel kalkınma gündemini belirleyecek en önemli belge niteliğinde olacaktır.

Sizlerin bugün görüşerek liderler toplantısına sunacağınız Eylem Planı, esasen G-20’nin 2030 kalkınma gündemine önemli katkılarından biri olacaktır.

Diğer taraftan, kapsayıcılık bağlamında üzerinde önemle durduğumuz bir diğer husus olan KOBİ’lerin küresel ekonomiye entegre olmalarını sağlamak için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

Uluslararası Ticaret Odası’yla birlikte Dünya KOBİ Forumu’nun İstanbul’da kurulmasına öncülük ettik.

Bu konudaki katkılarınızdan ötürü sizlere müteşekkirim.

Bu forum sayesinde, KOBİ’ler, küresel ölçekte seslerini daha güçlü şekilde duyurma imkanına kavuşacaktır.

 

Değerli misafirler…

Geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz G-20 Enerji İşbirliği Prensipleri, G-20 içindeki başarılı işbirliğine enerji konularını dahil etmek bakımından önem taşıyor.

Bu toplantıda G-20 Enerji Prensiplerini ileri taşımak amacıyla 2015 yılı içinde kaydedilen gelişmeleri ele alarak, yeni ve somut işbirliği alanları ortaya koyacağınızı düşünüyorum.

Bugün de bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz B-20, G-20’nin ilk resmi açılım grubu olarak, bu sürece en başından beri katkı veriyor.

Enerji alanında başarılı işler yapmanın, özellikle enerji yatırımlarını arttırmanın yolunun kamu ve özel sektörün işbirliğinden geçtiğini biliyoruz.

İş dünyası ile Enerji Bakanları arasındaki temas ve işbirliğinin, gerek G-20 çalışmaları, gerek küresel ekonomi açısından yararlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz.

Bu sene, Dönem Başkanlığı olarak, enerjiye erişim, yenilenebilir enerji, enerji piyasalarının şeffaflığı, verimsiz fosil yakıt sübvansiyonları ve enerji verimliliği gibi konular üzerinde durduk.

Bununla birlikte küresel enerji meselelerini çok boyutlu bir yaklaşımla ele almamız gerektiğine inanıyorum.

Bilhassa enerjinin yatırım ve finansman boyutu çok önemlidir.

G-20 ülkelerinin bu alanda işbirliğini geliştirmeleri için zemin müsaittir.

Afrika odaklı G-20 Enerjiye Erişim Eylem Planı temelinde, bu alandaki çalışmaların önümüzdeki yıllarda, Asya gibi diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.

Aynı şekilde küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadele noktasında da enerji politikaları büyük önem taşıyor.

2015, iklim değişikliği müzakereleri bakımından kritik bir yıldır.

Bunun için, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin arttırılmasını öncelikli konularımız arasına aldık.

Yenilenebilir enerji kullanımını arttırabilmek için önümüzdeki dönemde G-20’nin yapabileceği çalışmalara ışık tutan bir seçenekler listesi hazırlandı.

Yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmeye devam etmesi ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin enerji sistemlerine daha iyi entegre edilebilmesi, geleceğimiz bakımından önemlidir.

G-20 Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların somut sonuçlar üretmeye başlaması, son derece umut vericidir.

Bu alanda hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

 

Değerli misafirler…

Gündemimizdeki konu başlıklarında kaydedeceğimiz ilerlemeler, hem küresel ölçekte enerji işbirliğinin gelişmesine, hem de enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Enerji konularına stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmak mecburiyetindeyiz.

Enerji dünyası son yıllarda, farklı aktörlerin yer aldığı büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine sahne oluyor.

Bilhassa enerji güvenliği, küresel gündemin üst sıralarına tırmanıyor.

Yaşanan değişim süreci, enerji güvenliğinin sağlanmasında, üretici, transit ve tüketici ülkeler arasında etkin bir işbirliği ve diyalog gerektiriyor.

Sorunların küreselleştiği bir dünyada dayanışma, diyalog ve işbirliğine öncelik vermezsek, karşılaştığımız meselelere uygulanabilir çareler üretemeyiz.

Geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz G-20 Enerji İşbirliği İlkeleri, bu alandaki işbirliğimizin genel çerçevesini oluşturuyor.

Hedefimiz bu ilkelere içerik kazandırmak ve aramızdaki işbirliğini derinleştirmek olmalıdır.

Türkiye olarak ilkini düzenlediğimiz G-20 Enerji Bakanları toplantısının, bir sonraki Dönem Başkanı Çin tarafından da sürdürülecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu ilk G20 Enerji Bakanları toplantısının, enerji alanında tüm dünyada kazan-kazan ilkesiyle hareket edilmesi anlayışının önemli bir adımını teşkil edeceğine samimiyetle inanıyorum.

Bu düşüncelerle, çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.