TÜRKÇE

G20 Antalya Zirvesi Bildirisi

G20 Liderler Bildirgesi
Antalya Zirvesi, 15-16 Kasım 2015

Giriş

 1. Bizler, G20 Liderleri olarak, insanlarımızın refahını artırmak için güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi elde etmeye yönelik ilave ortak eylemlerimizi belirlemek üzere 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da bir araya geldik. Büyümenin güçlü ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlıyız ve daha fazla ve daha kaliteli istihdam oluşturacağız. Kapsayıcı büyümeyi ilerletmek ve güveni sağlamlaştırmak için tüm politika araçlarının kullanılması ve bütün paydaşlarla güçlü bir ilişki kurulması gerektiğinin bilincindeyiz.
 2. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için bu yıl, verdiğimiz sözleri yerine getirmek amacıyla geçmiş taahhütlerimizin uygulanması, büyümenin güçlü bir destekçisi olarak yatırımların artırılması ve büyümenin nimetlerinin herkesçe paylaşılabilmesi için eylemlerimizde kapsayıcılığın desteklenmesi olmak üzere, üç sacayağı etrafında kapsamlı bir gündem benimsedik. Bu gündemi uygularken aynı zamanda, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerle olan diyaloğumuzu da güçlendirdik.

Toparlanmanın Güçlendirilmesi ve Potansiyelin Artırılması

 1. Küresel ekonomik büyüme dengesiz görünümünü sürdürmekte ve bazı büyük ekonomilerdeki olumlu görünüme rağmen, beklentilerimizin altında seyretmeye devam etmektedir. Finansal piyasalardaki riskler ve belirsizlikler devam etmekte ve jeopolitik zorluklar giderek küresel bir soruna dönüşmektedir. Bunlara ilaveten küresel talepteki eksiklik ve yapısal sorunlar, cari ve potansiyel büyüme üzerinde baskı oluşturmayı sürdürmektedir.
 2. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için eşgüdüm halinde sağlam makroekonomik politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Merkez Bankalarımız, görev tanımlarıyla tutarlı olacak şekilde, fiyat istikrarını sağlamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir. Maliye politikalarını, büyümeyi ve istihdam oluşturulmasını desteklemek için kısa vadeli ekonomik koşulları dikkate alarak, esnek bir şekilde uygulayacağımıza dair taahhüdümüz yineliyoruz ve aynı zamanda kamu borcunun GSYH’ye oranını sürdürülebilir bir patikaya oturtacağız. Ayrıca, verimliliği, kapsayıcılığı ve büyümeyi desteklemek amacıyla, bütçe harcamalarının ve gelirlerinin dağılımını gözden geçirmeye de devam edeceğiz. Küresel yeniden dengelemenin sağlanmasına dair taahhüdümüze bağlıyız. Olumsuz yayılma etkilerini en aza indirmek, belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla, başta para politikası ve diğer politika alanlarında alacağımız önemli kararlar olmak üzere, adımlarımızı dikkatli bir şekilde ayarlayacak ve açık bir iletişim politikası izleyeceğiz. Finansal küreselleşmenin nimetlerinden istifade ederken; büyük ve oynak sermaye hareketliliğinden kaynaklanan risklerin olduğu bir ortamda, yeterli bir küresel finansal güvenlik ağının sağlanmasını da içeren uygun çerçevelerle finansal istikrarı sağlayacağız. Döviz kuruna ilişkin önceden vermiş olduğumuz taahhütleri yineliyoruz ve her türlü korumacılığa karşı duracağız.
 3. Geçen yıl Brisbane’da ilan edildiği üzere, G20’nin toplam GSYH’sini 2018 yılına kadar yüzde 2 oranında artırma yönündeki hedefimize bağlılığımızı yineliyoruz. İstihdam oluşturulması, kapsayıcılığın sağlanması, eşitsizliklerin azaltılması ile fiili ve potansiyel büyümenin artırılması için talebi destekleyici önlemler ile yapısal reformları içeren büyüme stratejilerimizin tam olarak ve zamanında uygulanması en önemli önceliğimizdir. Geçen yıldan bu yana, çok-yıllı taahhütlerimizin yarısını uygulayarak taahhütlerimizi yerine getirmede önemli bir mesafe kat ettik. IMF, OECD ve Dünya Bankası Grubunca yapılan analize göre, uygulamış olduğumuz politikaların etkisi ortak büyüme hedefimizin üçte birinden fazlasına tekabül etmektedir. Ancak, bundan daha fazlasını yapmaya ihtiyaç olduğunu da tasdik ediyoruz. Kalan taahhütlerimizin uygulanmasını hızlandırmak için hızla eyleme geçecek ve daha fazla çaba harcayacağız. Buradan hareketle, bu yıl geliştirdiğimiz sağlam izleme çerçevesi yoluyla taahhütlerimizin uygulanmasını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Değişen ekonomik şartlar ve politika öncelikleri ile özellikle yavaşlayan verimlilik artışı gibi yapısal zorluklar karşısında geçerliliklerini muhafaza etmek ve ortak büyüme hedefimiz ile tutarlıklarını korumak amacıyla büyüme stratejilerimizi gözden geçirmeye ve güncellemeye de devam edeceğiz. Güncellenmiş büyüme stratejilerimizi ve ana taahhütlerimizin uygulama takvimlerini içeren Antalya Eylem Planı, küresel ekonomideki zorlukları aşmaya yönelik kararlığımızı yansıtmaktadır.
 4. Büyümenin kapsayıcı olmasını, istihdam yaratmasını ve toplumun tüm kesimlerine fayda sağlamasını temin etmeye kararlıyız. Birçok ülkede artan eşitsizlikler, sosyal uyuma ve vatandaşlarımızın refahına yönelik risk teşkil edebildiği gibi, olumsuz ekonomik etkilere de neden olabilmekte ve büyümeyi artırma hedefimize zarar vermektedir. Kapsamlı ve dengeli ekonomik, mali, işgücü, eğitim ve sosyal politikalar eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın Bildirgesini kabul ediyor ve İşgücü Gelirinin Milli Gelir içerisindeki payı ve eşitsizlikler konusundaki G20 politika önceliklerinde belirtildiği üzere, istihdam piyasalarını daha kapsayıcı kılmaya dönük öncelikleri uygulamak konusundaki kararlılığımızı ifade ediyoruz. Finans ve Çalışma ve İstihdam Bakanlarımıza büyüme stratejilerimiz ile istihdam planlarımızı eşitsizlikle mücadele konusundaki eylemlerimizi güçlendirecek ve kapsayıcı büyümeyi destekleyecek şekilde gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sosyal diyalogun hedeflerimizin ileriye götürülmesinde elzem olduğunu dikkate alarak, B20 ve L20’nin istihdam, büyüme ve düzgün iş koşulları konusundaki ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.
 5. İşsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı işler, birçok ülkede eşitsizliklerin önemli bir kaynağını teşkil etmekte ve ekonomilerimizin gelecek dönemde büyüme beklentilerini zayıflatabilmektedir. G20 Kaliteli İşlerin Geliştirilmesi Çerçeve Belgesiyle uyumlu olarak daha fazla ve daha iyi kaliteli işlerin geliştirilmesine ve G20 Beceriler Stratejimizle becerilere yatırım yapmaya ve geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Girişimciliğin teşvik edilmesi dahil olmak üzere, gençlerimizin işgücü piyasasına daha iyi entegre olmasını desteklemek konusunda kararlıyız. Daha önceki taahhütlerimiz temelinde ve ulusal koşullarımızı da dikkate alarak, G20 ülkelerinde işgücü piyasasında daimi olarak geride kalma riskini en çok taşıyan gençlerin oranının 2025 yılına kadar %15 azaltılması G20 hedefi üzerinde mutabık kaldık. OECD ve ILO’ya bu hedefe ulaşılması yolundaki ilerlemeyi izlemek üzere bizlere destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. İstihdam Planlarımızın ve kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılması hedefimizin uygulanması ile sürdürülebilir küresel arz zincirleri içerisinde daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri tesis edilmesini güçlendirmek konularını izlemeyi sürdüreceğiz.
 6. Uluslararası emek hareketliliği ile yaşlanan nüfuslar gibi konular yoluyla emek piyasalarına sağlanmış olan fırsatlar ile meydana gelen sınamaları ele alacağız. Bazı G20 ülkelerinde iç emek hareketliliği önemli bir işgücü piyasası meselesi teşkil etmektedir. Yeni gelişmekte olan “gümüş ekonomi” konusundaki potansiyeli kabul ediyoruz ve bu potansiyeli daha fazla araştıracağız. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın sağlanan ilerlemeleri 2016 yılında rapor etmelerini bekliyoruz.
 7. Özellikle özel sektör katkısıyla yatırımlara güçlü bir ivme kazandırmak için yatırım ortamının geliştirilmesi, kamu yatırımları da dâhil olmak üzere verimli ve kaliteli altyapı yatırımların teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi ve bilgi paylaşımına katkı sağlayacak somut politika ve eylemleri bünyesinde barındıran Ülkelere Özgü Yatırım Stratejilerini geliştirdik. OECD tarafından yapılan analize göre, bu stratejilerin G20 ülkelerinin toplam yatırımlarının milli gelirlerine oranını 2018 yılına kadar yaklaşık yüzde 1 puan civarında arttıracağı tahmin edilmektedir.
 8. Yatırımların hazırlanma, önceliklendirilme ve uygulanma süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kamu-özel işbirliği (KÖİ) modellerinde rehberler ve en iyi uygulama örneklerini geliştirdik. Ayrıca, altyapı yatırımları ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak şeffaf ve anlaşılır menkul kıymetleştirme ile varlığa dayalı finansman dâhil alternatif finansman yapılarını değerlendirdik. Bu bağlamda, yatırım ortamını geliştirmek, uzun dönemli finansmanı kolaylaştırmak, kurumsal yatırımcıların katılımını artırmak, alternatif sermaye piyasası araçları ile varlığa dayalı finansman modellerinin gelişimini desteklemek ve kaynak kullandırmaya, bilançolarını optimize etmeye ve özel sektör finansmanını harekete geçirmeye yönelik çok taraflı kalkınma bankalarını teşvik etmek üzere Bakanlarımıza çalışmalarına devam etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Ülkelerin altyapı projelerini daha iyi hazırlama, önceliklendirme ve finanse etmelerini sağlayacak yöntem ve araçların ortaya çıkarılması amacıyla girişimlerimizi artırıyor ve araç setleri geliştiriyoruz. Küresel Altyapı Merkezi’nin bu çabalar doğrultusunda önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Özel sektör yatırımlarını destekleyecek güçlü kurumsal yönetim çerçevesini mümkün kılmaya yönelik G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini kabul ediyoruz. KOBİ’lerin uzun vadeli finansman imkânlarının geliştirilmesine özel önem verdik. Ayrıca, rehber niteliğinde hazırlanan KOBİ Finansmanı Ortak Eylem Planı ile G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkelerinin yanı sıra KOBİ’lerin büyüme ve istihdama katkısını kolaylaştıracak küresel bir platform niteliğinde yeni bir girişim olan ve özel sektör öncülüğünde kurulan Dünya KOBİ Forumu’nu memnuniyetle karşılıyoruz.
 9. Küresel ticaret ve yatırım, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli itici güçlerini oluşturmakta, istihdam yaratmakta ve refah ile kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmaktadır. Küresel ticaretteki büyümenin kriz öncesi dönemin altında kalmaya devam ettiğini not ediyoruz. Bu durum hem dönemsel hem de yapısal faktörlerin bir sonucudur. Bu nedenle, gözden geçirilmiş büyüme stratejilerimiz dâhil olmak üzere ticaret ve yatırımın kuvvetlendirilmesi yönündeki çabalarımızı daha iyi koordine edeceğimize dair güçlü taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kapsayıcı Küresel Değer Zincirleri (KDZ) dünya ticaretinin önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Her boyuttaki şirketin ve özellikle KOBİ’lerin her ekonomik kalkınma düzeyindeki ülkede KDZ’lere katılmasına imkân veren politikaları destekliyoruz ve gelişmekte olan ülkelerin daha iyi katılımını ve değer katmasını teşvik ediyoruz. Korumacı tedbirleri arttırmama ve bunları geri çekme konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdümüzü teyit ediyoruz ve bu alandaki ilerlememizi izleyerek müteyakkız kalacağız. Bu amaç doğrultusunda, DTÖ, OECD ve UNCTAD’dan ticaret ve yatırımı sınırlayan önlemler konusundaki raporlamalarını sürdürme çağrısında bulunuyoruz. Ticaret Bakanlarımızdan düzenli olarak toplanmalarını istiyor ve bunu destekleyecek bir çalışma grubu üzerinde anlaşmaya vardığımızı açıklıyoruz.
 10. DTÖ çok taraflı ticaret sisteminin omurgasıdır ve ekonomik büyüme ile kalkınmayı geliştirmek için merkezi bir rol oynamaya devam etmelidir. Çok taraflı ticaret sisteminin daha iyi ve etkin çalışması gerektiği konusunda mutabıkız ve sistemin işleyişinin iyileştirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı yineliyoruz. Doha Kalkınma Gündemi ile ilgili olanlar dâhil, dengeli sonuçlar sağlayacak ve Doha gündemiyle ilgili çözümlenmemiş konular ve ilgili diğer konulara ilişkin Nairobi sonrası çalışmalara sarih biçimde yol gösterecek başarılı bir Nairobi Bakanlar Konferansı için birlikte çalışmaya kararlıyız. Tarım, kalkınma, kamu stokları ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın hızlı bir şekilde onaylanması ve uygulanması dâhil olmak üzere Bali Paketinin tüm unsurlarının uygulanması için gayretlerimizi arttıracağız. İkili, bölgesel ve çok taraflı ticaret anlaşmalarımızın birbirlerini tamamlaması, şeffaf ve kapsayıcı olmaları ve DTÖ kuralları temelinde daha güçlü çok taraflı ticaret sistemine katkı sağlamalarını temin için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ticaretin küresel kalkınma çabalarındaki önemli rolünü vurguluyoruz ve kapasite geliştirme yardımına ihtiyaç duyan kalkınmakta olan ülkelere yönelik ticaret için yardım gibi mekanizmaları desteklemeye devam edeceğiz.

Dayanıklılığın Artırılması

 1. Finansal kuruluşların dayanıklılığının güçlendirilmesi ve finansal sistemin istikrarının geliştirilmesi, büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. Küresel finansal sistemin dayanıklılığının geliştirilmesi için finansal düzenlemeler gündeminin ilave temel unsurlarını tamamladık. Özellikle, batamayacak kadar büyük sorununun sona erdirilebilmesinde önemli bir adım olarak, küresel sistemik önemi haiz bankaların toplam zarar karşılama kapasitelerine yönelik uluslararası ortak standardı tamamladık. Ayrıca, küresel sistemik önemi haiz sigorta şirketlerinin zarar karşılama kapasitelerine yönelik yükümlülüklerin ilk hali üzerinde uzlaştık.
 2. Daha güçlü ve dayanıklı bir finansal sistem inşa edebilmek için, yapılması gereken kritik çalışmalar bulunmaktadır. Bilhassa, merkezi karşı tarafların dayanıklılığı, toparlanma planlaması ve çözümlenmesi konusundaki çalışmaları bekliyoruz ve FSB’nin bir sonraki toplantımızda bizlere bu konuda bir rapor sunmasını istiyoruz. Finansal sistemde ortaya çıkan, önemli bir kısmı bankacılık dışı sektörlerden kaynaklanabilecek, risk ve kırılganlıkları izlemeye ve gerektiğinde bunlara yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, piyasa temelli finansmanın dayanıklılığının artırılması amacıyla, sistemik risklerin yapısıyla uyumlu bir şekilde, gölge bankacılığın düzenlemesini ve gözetimini güçlendireceğiz. Muhabir bankacılık hizmetlerindeki azalmanın değerlendirilmesinde ve uygun tedbirlerin alınmasında aşama kaydedilmesini bekliyoruz. St. Petersburg Bildirgesiyle uyumlu bir şekilde, haklılığı ortaya konulduğu takdirde, ülkelerin birbirlerinin düzenlemelerini esas almaları da dâhil olmak üzere, tezgâh-üstü türev ürünler reformunun uygulanmasına yönelik çabalarımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde, küresel finansal düzenleme çerçevesini üzerinde uzlaşmış olduğumuz takvimlerle uyumlu bir şekilde tam ve tutarlı olarak uygulamada kararlıyız ve ülkeler arasındaki dengesiz uygulamayı gözlemleyecek ve buna yönelik tedbirler alacağız. Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) uygulamaya ve reformların etkilerine ilişkin ilk yıllık raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Küresel finansal düzenleme çerçevesinin sağlamlığını gözden geçirmeye ve reformların uygulanmasını ve reformların -yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere dair dikkate değer öngörülemeyen sonuçları da dâhil olmak üzere- etkileri ile bunların genel hedeflerimizle devam eden uyumunu gözlemlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.
 3. Küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine ulaşmak amacıyla, iddialı G20/OECD Matrah Aşınması ve Kâr Kaydırma (BEPS) Projesi kapsamında geliştirilen tedbirler paketini onaylıyoruz. Yaygın ve tutarlı uygulama, özellikle sınır ötesi vergi hükümlerine ilişkin olanlarda olmak üzere, Projenin etkinliğinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, Projenin zamanlıca uygulanmasını kuvvetle teşvik ediyoruz ve gelişmekte olanlar da dâhil olmak üzere, tüm ülke ve yetki bölgelerinin bize katılmalarını teşvik ediyoruz. BEPS Projesinin küresel ölçekte uygulanmasının gözetimi için, OECD’yi 2016 yılının başlarında, BEPS’i uygulamayı taahhüt eden, gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere, ilgilenen G20 dışı ülkeler ve yetki bölgelerinin eşit bir paydada katılımıyla kapsayıcı bir çerçeve hazırlamaya çağırıyoruz. IMF, OECD, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası Grubu’nun talep eden ülkelere, BEPS de dâhil olmak üzere, yerel kaynakların harekete geçirilmesiyle ilgili karşılaşmış oldukları zorlukları aşabilmelerine yönelik uygun teknik yardım sağlama çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. İlgilenen G20 dışı gelişmekte olan ülkelerin uygulama takvimlerinin diğer ülkelerden farklılaşabileceğini kabul ediyoruz ve OECD ile diğer uluslararası kuruluşların hazırlayacakları çerçevede bu ülkelerin durumlarını layıkıyla dikkate almalarını bekliyoruz. Vergi sistemlerimizin şeffaflığının geliştirilmesi yönünde ilerliyoruz ve talebe bağlı bilgi değişimi ile 2017 ya da 2018 sonu itibarıyla otomatik bilgi değişimine dair önceki taahhütlerimizi yineliyoruz. Diğer yetki bölgelerini bize katılmaya çağırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası vergi gündemine katılımını güçlendirecek çabaları destekliyoruz.
 4. Büyüme ve dayanıklılık gündemimizi destekleyecek şekilde 2015-2016 G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planının etkili şekilde uygulanması yoluyla, yolsuzluğa karşı küresel düzeyde hoşgörüsüzlük kültürü oluşturulması yönünde taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Şirketlerimizin etik ve yolsuzlukla mücadele konularındaki küresel standartlara uymalarına yardımcı olacak Özel Sektörde Dürüstlük ve Şeffaflık G20 Yüksek Düzeyli İlkelerini onaylıyoruz. Kamu sektörlerimizin dürüstlük ve şeffaflığının temini zaruridir. Bu bakımdan, G20 Yolsuzlukla Mücadele Açık Veri İlkeleri ile G20 Kamu Alımlarında Dürüstlüğün Teşviki İlkelerini onaylıyor ve varlık beyanı çerçevelerine ilişkin devam eden çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Rüşvetle etkili mücadelede gerektiği hallerde ve ulusal hukuk sistemleriyle uyumlu olacak şekilde hukuki ve idari süreçler de dâhil olmak üzere uluslararası işbirliğini temel bir araç olarak teşvik edeceğiz ve yolsuzluğa bulaşan görevliler ile onları yolsuzluğa bulaştıranlara koruma sağlanmaması ile varlıklarının geri verilmesini destekliyoruz. Yararlanıcı mülkiyet konusundaki uygulama planlarımızın yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu alandaki çabalarımızı sürdüreceğimizi açıklıyoruz.
 5. 2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetim reformunun uygulanmasındaki süregelen gecikmenin sürmesinden duyduğumuz hayal kırıklığı devam ediyor. IMF konusunda 2010 reformları en önemli önceliğimizdir ve ABD’yi söz konusu reformları en kısa sürede onaylamaya davet ediyoruz. IMF’ye, 2010 reformlarının amaçlarını göz önünde bulundurarak, mevcut kota seviyelerini 14. Genel Kota Gözden Geçirmesi kapsamında anlaşılan seviyelere en kısa zamanda ve mümkün olduğunca anlamlı şekilde yakınsatacak ara çözümler üzerindeki çalışmasını tamamlaması için çağrıda bulunuyoruz. 14. Gözden Geçirme, yeni kota formülünü de içerecek şekilde, 15. Gözden Geçirme çalışmalarında temel olarak kullanılmalıdır. IMF’nin güçlü, kota tabanlı ve yeterli düzeyde kaynağa sahip olması konusundaki taahhüdümüze bağlılığımızı yineliyoruz. Tüm uluslararası finansal kuruluşların başkanlarının ve üst yönetiminin açık, şeffaf ve liyakate dayalı bir süreçle atanması uzlaşımızı yineliyoruz ve bu kuruluşlardaki personel çeşitliliğinin artırılmasının önemini yeniden vurguluyoruz. SDR sepeti bileşiminin, para birimlerinin küresel ticaret ve finans sistemi içerisindeki rolünü yansıtması gerekliliğini yineliyor ve SDR değerleme yöntemini gözden geçirme çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz.
 6. Güçlendirilmiş müşterek eylem ve pari passu (eşit muamele) hükümlerinin uluslararası kamu borç senetlerinde kullanılmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. IMF’ye, diğer ilgili taraflarla istişare içerisinde, söz konusu hükümlerin kullanılmasının teşvikine devam etmesi ve mevcut uluslararası kamu borç stoklarına dâhil edilmelerinin hızlandırılmasına yönelik piyasa tabanlı çözümleri daha da araştırması yönünde çağrıda bulunuyoruz. IMF ve Dünya Bankası’nın Düşük Gelirli Ülkeler İçin Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi’ni gözden geçirme çalışmasını bekliyoruz. Addis Ababa Eylem Planı’nda vurgulandığı üzere, sürdürülebilir finansman uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan mevcut girişimleri not ediyoruz. Kreditör ve borçlanıcı ülkeler arasındaki diyaloğu geliştirerek kapsayıcılığa katkıda bulunan Paris Forumu girişimini de not ediyoruz.

Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi

 1. 2015, sürdürülebilir kalkınma için kritik bir yıldır ve eylemlerimizin düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmasını temin etmek konusundaki kararlılığımızı teyid ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin dâhil olduğu 2030 Gündemi, küresel kalkınma çabaları için kapsamlı, evrensel ve iddialı bir çerçeve çizmektedir. Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yönelik çabalarımızda kimsenin arkada bırakılmamasının sağlanması için 2030 Gündemi’nin sonuçlarının uygulanmasına kuvvetle bağlıyız. Kalkınma konusundaki diyalog ve angajmanımızın güçlendirilmesi için G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi’ni onaylıyoruz. Çalışmalarımızın 2030 Gündemi ile uyumlaştırılması için 2016 yılında bir Eylem Planı hazırlayacağız.
 2. Bu seneki çalışmalarımız, enerjiye erişim, gıda güvenliği ve beslenme, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kaliteli altyapı, finansal kapsayıcılık ve iç kaynakların harekete geçirilmesi gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Ürettiğimiz, tükettiğimiz ve sattığımız gıdanın tüm boyutlarıyla – ekonomik, sosyal ve çevresel – sürdürülebilir olmasının sağlanmasına yönelik taahhüdümüzün altını çizen G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı’nı onaylıyoruz. Piyasaların şeffaflığını geliştiren, gelirleri ve kaliteli istihdamı artıran ve sürdürülebilir verimliliğin büyümesini güçlendiren tarımda ve gıda sistemlerinde sorumlu yatırımların teşvik edilmesine odaklanmayı sürdürüyoruz. Küçük ölçekli ve aile işletmeleri ile kırsal alanda bulunan kadınlar ve gençlerin ihtiyaçlarına özel bir dikkat göstereceğiz. Gıda israfı ve kayıplarının küresel ölçekte azaltılması taahhüdünde de bulunuyoruz. “Gezegeni Doyurmak – Yaşam için Enerji” temasıyla düzenlenen Expo Milano’yu memnuniyetle karşılıyoruz. Tarım Bakanlarımızın, G20 ülkelerinin ve diğer ülkelerin gıda israfı ve kayıplarını ölçebilecekleri ve azaltabilecekleri yöntemlerin iyileştirilmesi için yeni bir platform tesis edilmesine yönelik kararını da memnuniyetle karşılıyoruz.
 3. Kalkınmada ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında özel sektörün güçlü bir rolü vardır. G20 Kapsayıcı İş Çağrısı yoluyla düşük gelirli kişilerin ve toplulukların piyasalara alıcı, üretici ve tüketici olarak katılımları için fırsatlar yaratılması yolunda bütün paydaşların ortak çalışma ihtiyacını vurguluyoruz. Bu yıl geliştirdiğimiz G20 Para Transferleri Ulusal Planları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Addis Ababa Eylem Gündemine uyum sağlamak hedefiyle, para transferlerinin ortalama küresel maliyetinin yüzde beşe indirilmesi yönündeki taahhüdümüz için somut eylemler içermektedir. Ödemelere, tasarruflara, kredilere ve benzeri hizmetlere erişimi açmaya yardımcı olmak yoluyla finansal tabana yayılmayı geliştireceğiz. Finansal Tabana Yayılma Küresel Ortaklığı (GPFI) içerisinde finansal tabana yayılmaya ilişkin devam eden çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz.
 4. G20 Enerji İşbirliği Prensiplerine odaklanmaya devam edeceğiz ve Enerji Bakanlarımızın ilk kez düzenlenen toplantısını memnuniyetle karşılıyoruz. Dünyada 1,1 milyardan fazla insanın elektriğe erişimi olmadan yaşadığının ve yaklaşık 2,9 milyar insanın yemek pişirmek için geleneksel biyoyakıt kullanmak zorunda olduğunun bilinciyle, ilk aşamasında sorunun en yoğun olduğu Sahra-Altı Afrika’da elektriğe erişimin iyileştirilmesine odaklanan “G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı: Enerjiye Erişimde Gönüllü İşbirliği”ni onaylıyoruz. Enerjiye erişimin kalkınmayı sağlamadaki önemli rolünü kabul ederek, Plan, G20 koordinasyonunu güçlendirmeyi ve önümüzdeki dönemde başka bölgelerde de uygulanabilecek olan, uzun vadeli gönüllü bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Plan’ın bu ilk aşamasında, ulusal ihtiyaçlar ve koşulları da dikkate alarak, politika ve düzenleyici çerçeveler, teknoloji geliştirme ve kullanma,  yatırım ve finans, kapasite inşası, bölgesel bütünleşme ve işbirliği alanlarında Afrikalı ülkeler ve ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalışacak ve işbirliği yapacağız.
 5. Enerji verimliliğini geliştirme, temiz enerji teknoloji yatırımlarını artırma ve bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme konularını da içeren enerjiye ilişkin eylemlerin, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede önemli olduğunun bilicindeyiz. G20 Yenilenebilir Enerji Seçenekleri Listesi’ni onaylıyoruz. Enerji verimliliği alanındaki işbirliğimizi ileri taşımada bu yıl içinde katılımcı ülkeler tarafından kaydedilen gelişmelerin altını çiziyor ve başta ağır iş makinaları olmak üzere taşıtların emisyon performansı ve verimliliği, ürünler, binalar, endüstriyel enerji yönetimi, elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin finansmanı alanlarındaki çalışmaların 2015 yılı sonuçlarını gönüllülük esasına dayalı olarak desteklemeyi kabul ediyoruz. Gaz piyasaları da dâhil olmak üzere, şeffaf, rekabetçi ve iyi işleyen enerji piyasalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Enerji güvenliğinin artırılması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve enerji yatırımlarının devam etmesinin önemini vurguluyoruz. Yoksulları destekleme gerekliliğinin farkında olarak, israfı teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu ve orta vadede tedricen sonlandırılması taahhüdüne bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bu taahhüdü ileri taşıma konusunda güçlü bir ilerleme sağlamak için çaba göstereceğiz. Enerji Bakanlarımızı G20 Enerji İşbirliği Prensiplerinin devam etmekte olan uygulaması konusunda 2016 yılında bize tekrar rapor vermeye çağırıyoruz.
 6. İklim değişikliği çağımızın en büyük sorunlarından biridir. 2015’in iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili etkin, güçlü ve müşterek eylem gerektiren kritik bir yıl olduğunun farkındayız. Lima Eylem Çağrısında belirtildiği üzere, iki derecenin altı hedefini teyit ediyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) altında tüm taraflara uygulanabilir hukuki bağlayıcılığı olan bir protokol, başka bir hukuki araç veya mutabık kalınmış bir çıktı kabul edilmesi için kararlılığımızı vurguluyoruz. Eylemlerimiz büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir. Paris Anlaşması’nın adil, dengeli, iddialı, kalıcı ve dinamik olması gerektiğini teyit ediyoruz. Paris’te farklı ulusal koşullar altında, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesini yansıtan iddialı bir anlaşmaya ulaşma taahhüdümüzün altını çiziyoruz. BMİDÇS’nin iklim değişikliği müzakereleri için başlıca uluslararası hükümetlerarası organ olduğunu tekrar vurguluyoruz. G20 ülkelerinin tamamı da dâhil olmak üzere, 160’ın üzerinde tarafın BMİDÇS’ye ulusal olarak niyet ettikleri katkılarını (INDC) sunmuş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve henüz sunmamış olanları, Paris Konferansı öncesinde katkılarını sunmaya davet ediyoruz. Ulusal olarak niyet ettiğimiz katkılarımızı uygulamaya hazırız. Önümüzdeki günlerde Paris’te ileride izlenecek yolun belirlenmesi için, diğer hususlara ilaveten, salınım azaltımı, uyum, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi ile şeffaflık gibi önemli konuların görüşülmesine yapıcı ve esnek bir biçimde müdahil olmaları yönünde müzakerecilerimizi talimatlandıracağız. 21. Taraflar Konferansı’ndan başarılı bir sonuç çıkması için beraberce çalışma kararlılığındayız.
 7. Başlıca insani, siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla mevcut göç krizinin boyutu, küresel bir endişe haline gelmiştir. Anılan krizin ve uzun dönemli sonuçlarının üstesinden gelinebilmesi için koordineli ve kapsamlı yanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde benzeri görülmemiş sayılara ulaşan mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere koruma ve destek sağlanması ve kalıcı çözümler bulunması yönündeki tüm çabalara yönelik desteğimizi güçlendirmeye devam etmeye kararlıyız. Tüm devletleri, mevcut krize mukabelede bulunulmasına katkı sağlamaya ve mültecilerin yeniden yerleştirilmesi, diğer insani kabul yöntemleri, insani yardımlar ve mültecilerin hizmetlere, eğitime ve temel ihtiyaçlara ulaşmasının temini doğrultusundaki çabalar vasıtasıyla krizle bağlantılı külfeti paylaşmaya davet ediyoruz. Yer değiştirmelere neden olan temel sorunlara çözüm getirilmesi ihtiyacının altını çiziyoruz. Bu bağlamda, çatışmalara siyasi çözüm bulunmasının ve kalkınma için arttırılmış işbirliğinin önemine de dikkat çekiyoruz. Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlayacak koşulların yaratılmasının önemini de kabul ediyoruz. Göç ve mülteci akımlarına yönelik uzun vadeli hazırlık ve bu akımların yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesini teminen diğer ülkelerle beraber çalışacağız. Tüm ülkeleri, ulusal imkanları çerçevesinde, bu krizden etkilenen ülkelere yardım etme yeteneklerini artırabilmelerini teminen ilgili uluslararası kuruluşlara yapmakta oldukları katkılarını arttırmaya davet ediyoruz. Keza özel sektör ve şahısları da bu uluslarası çabalara iştirak etmeleri yönünde teşvik ediyoruz.
 8. Küresel büyümeye fırsatlar ve sınamalar getiren internet ekonomisi çağında yaşıyoruz. Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımına ve güvenliğine yönelik tehditlerin, dünyada ekonomik büyüme ve kalkınmanın güçlendirilmesi için interneti kullanmaktaki müşterek kabiliyetimize zarar veren riskler taşıdığını kabul ediyoruz. Sayısal bölünmeler arasında köprü kurulabilmesi için çaba göstereceğiz. Diğer alanlarda olduğu gibi dijital ortamda da devletlerin güvenlik, istikrar ve ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, hiçbir ülkenin şirketlere veya ticari sektöre rekabet avantajı sağlamak dahil, internet iletişim teknolojilerini kullanarak ticari sırlar veya diğer benzeri gizli iş bilgileri dahil fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetlerinde bulunmaması veya desteklememesi hususunu teyid ediyoruz. Tüm ülkeler internet iletişim teknolojilerinin güvenliğini sağlamak üzere, sayısal iletişim bağlamı da dahil olmak üzere, özel hayatın gizliliğine yönelik kanunsuz ve keyfi müdahalelere karşı özgürlük ilkelerini korumalı ve saygı göstermelidir. Birleşmiş Milletler’in bu konudaki normların geliştirilmesinde oynadığı temel rolü not ediyor, bu bağlamda BM Uluslararası Güvenlik Bağlamında Bilgi ve Telekomünikasyon Alanında Hükümet Uzmanlar Grubu 2015 Raporunu memnuniyetle karşılıyor,  uluslararası hukuk ve özellikle BM Şartı’nın devletlere ve BİT kullanımın iletiminde uygulanabilir olduğunu teyid ediyor, tüm ülkelerin BİT’in kullanımı konusunda A/C.1/70/L.45 sayılı BM karar taslağı kapsamında sorumlu devlet tutumuna uyması gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Tüm tarafların BİT’in güvenli kullanımının faydalarından yararlanabileceği bir ortam yaratılmasına yardımcı olmaya kararlıyız.

Sonuç

 1. Ekonomilerimizin fiili ve potansiyel büyümesini yükseltmek, istihdam oluşumunu desteklemek, dayanıklılığı güçlendirmek, kalkınmayı teşvik etmek ve politikalarımızın kapsayıcılığını artırmak için beraber hareket etmeyi sürdürmeye kararlıyız. Türkiye’ye, bu yılki G20 Dönem Başkanlığı ve başarılı bir Antalya Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Çin Dönem Başkanlığı döneminde, 2016 yılı Eylül ayında Hangzhou’da gerçekleşecek bir sonraki toplantımızı bekliyoruz. Ayrıca, 2017 yılında Almanya’da bir araya gelmeyi de bekliyoruz.

Ek

Kabul Edilen Belgeler

Antalya Eylem Planı, Kasım 2015

Hesap Verilebilirlik Değerlendirme Raporu

G20 Yatırım Stratejileri ve G20/OECD Yatırım Stratejileri Raporu

Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bilanço Optimizasyonu için Eylem PlanıG20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri

G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkeleri

KOBİ Finansmanı Ortak Eylem Planı

Küresel Sistemik Önemi Haiz Bankaların Toplam Zarar Karşılama Kapasitelerine Yönelik Uluslararası Ortak Standart, FSB

Küresel Sistemik Önemi Haiz Şirketlerinin Zarar Karşılama Kapasitelerine Yönelik Yükümlülükler, IAIS

G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi

G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı

Yurtdışı Para Transferleri Hakkında Üst Düzey Açıklama

Kapsayıcı İş Modelleri Hakkında G20 Liderlerinin Çağrısı

G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı: Enerjiye Erişim Hakkında İhtiyari İşbirliği

Yenilenebilir Enerjinin Tesisi için G20 İhtiyari Seçenekler Araç Seti

G20 İş Becerileri Stratejisi

Gelirde Emeğin Payı ve Eşitsizlikler Hakkında G20 Politika Öncelikleri

Genç İstihdamında Daha İyi Sonuçların Teşviki için G20 Politika İlkeleri

Nitelikli İşlerin Teşviki Hakkında G20 Çerçevesi

Özel Sektörün Şeffaflığı ve Sağlamlığı için G20 Yüksek Düzeyli İlkeleri

Kamu Alımlarında Güvenirliğin Teşviki için G20 İlkeleri

G20 Yolsuzlukla Mücadelede Açık Veri İlkeleri

Bakan Açıklamaları

Bildirge, G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, İstanbul, 9-10 Şubat, 2015

Bildirge, G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Vaşington, 16-17 Nisan 2015

Bildirge, G20 Tarım Bakanları Toplantısı, İstanbul, 7-8 Mayıs 2015

Bildiri, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, Ankara, 3-4 Eylül 2015

Başkanlık Açıklaması, G20 Finans ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara, 4 Eylül, 2015

Bildirge, G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Ankara, 4-5 Eylül, 2015

Bildiri, G20 Turizm Bakanları Toplantısı, Antalya, 30 Eylül 2015

Bildirge, G20 Enerji Bakanları Toplantısı, İstanbul, 2 Ekim 2015

Başkanlık Özeti, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı, İstanbul, 6 Ekim 2015

Çalışma Grubu Belgeleri

Çerçeve Çalışma Grubu

G20 Üyelerinin Büyüme Stratejilerinin Uygulanmasının Sayısal Etkileri-(IMF-OECD Notu)

Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu (ACWG)

2015 Hesap Verilebilirlik Raporu

Gerçek Yararlanıcılar Hakkında Yazılı Uygulama Planı

Kalkınma Çalışma Grubu (DWG)

Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma: 2015 Antalya Kalkınma Yol Haritası

Kalkınma Çalışma Grubu 2015 Yıllık İlerleme Raporu

G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi Uygulama Planı

G20 Yurtdışı Para Transferleri Ulusal Planları

G20 Kapsayıcı İş Modelleri Çerçevesi

G20 Kapsayıcı İş Modelleri Çerçevesi’nin Ekleri

G20 Kapsayıcı İş Modelleri Küresel Platformu Kavram Kâğıdı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Çağrısı

G20 Kalkınma Çalışma Grubu ile İstihdam Çalışma Grubu arasında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Konusunda Politika Tutarlılığı ve Eşgüdümü için Çok Yıllı Çerçeve

İstihdam Çalışma Grubu (EWG)

Etkin Kamu İstihdam Hizmetleri için G20 İlkeleri

Gümüş Ekonomi ve Çalışma Hayatından Kopmadan Yaşlanmaya ilişkin G20 İlkeleri

G20 İstihdam Çalışma Grubu Şartnamesi

G20 Güvenli ve Sağlıklı İşyerleri Ağı Şartnamesi

G20 İstihdam Çalışma Grubu Gelirde Emeğin Payı ve Eşitsizlikler Alt Çalışma Grubu Şartnamesi

G20 İstihdam Planlarının Uygulanmasına ilişkin Ülke Raporlama Şablonu

Finansal Tabana Yayılma Küresel Ortaklığı (GPFI)

GPFI Özel Sektör Katılım Stratejisi

GPFI 2015 İlerleme Raporu

Kadınların İşgücüne Katılımının Artırılmasına Yönelik Dijital Finansal Çözümler

Tarımsal Finansmanda Yeniliklere İlişkin Sentez Raporu

OECD/INFE Gençler için Finansal Okuryazarlık Hakkında Temel Yetkinlikler Çerçevesi

OECD/INFE Finansal Eğitim için Ulusal Stratejilerin Uygulanması Hakkında Politika El Kitabı

Göçmenler ve Aileleri için Finansal Eğitim:  OECD/INFE Politika Analizi ve Uygulama Araçları

OECD/INFE Mikro KOBİ’ler ve Potansiyel Girişimciler için Finansal Eğitim İlerleme Raporu

Standart Koyucu Kuruluşlar ve Finansal Tabana Yayılma Hakkında GPFI Beyaz Bülteni’nin İkinci Baskısı için İstişare Belgesi

Yurtdışı Para Transferleri Piyasasında Risk Azaltıcı Faaliyetler Hakkında G20 Araştırması

Yurtdışı Para Transferlerinin Kullanımı ve Finansal İçerme

Finansal Tabana Yayılmayı Destekleyen Yenilikçi Dijital Ödeme Mekanizmalarına İlişkin Durum Değerlendirmesi Raporu

KOBİ Finansmanı Paketi Çalıştayı Hakkında Rapor

İklim Finansmanı Çalışma Grubu (CFSG)

Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler, Küçük Ada Devletleri ve Afrika Ülkeleri Dâhil Olmak Üzere İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Maruz Durumda Olan Gelişmekte Olan Ülkelerin Uyum Finansmanına Erişimlerini Mümkün Kılmaya Yönelik Çözüm Önerileri Raporu, OECD ve Küresel Çevre Fonu

İklim Fonları Envanteri, OECD

G20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu 2015 Yıllık Raporu

Destekleyici Belgeler

IMF İzleme Notu, Kasım 2015

IMF Sürdürülebilirlik Güncellemesi, Ekim 2015

OECD Genel Sekreteri’nin G20 Liderlerini Muhatap Raporu

Kurumsal Yatırımcılar Tarafından Uzun Dönemli Yatırımların Finansmanına ilişkin G20/OECD Üst Düzey İlkelerinin Uygulanmasının Desteklenmesine Yönelik Etkin Yaklaşımlar, OECD Raporu,  Kasım 2015

Reformların Uygulanması ve Etkileri Raporu, FSB’nin G20 Liderlerine Raporu, Kasım 2015

Altyapı Gelişiminin Desteklenmesine Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının (MDB) Ortak Yaklaşımları Belgesi

Altyapı Projelerinin Önceliklendirilmesi Hakkında Dünya Bankası Grubu Çalışma Belgesi: Karar Destek Çerçevesi

Altyapı Alanındaki Kamu-Özel Ortaklıkları için Hazırlıklılığın ve Kapasitenin Değerlendirilmesi hakkında Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB) Sunumu

Altyapı Yatırımları için Elverişli Ortamlar Hakkında Seçilmiş Politika Göstergeleri Envanter Raporu

Düşük Gelirli Ülkelerde Altyapı Yatırımlarının Risk ve Getiri Özellikleri Hakkında Rapor

Düşük Gelirli Ülkelerin Yatırımlar İçin Vergi Teşviklerini Verimli Ve Etkin Kullanmaları için Seçenekler Hakkında Rapor

Özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Kötü Kullanım Örnekleriyle Mücadele Edilmesine Yönelik Politika Seçeneklerinin Belirlenmesi için Varlıkların Dolaylı Transferinden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Rapor Hakkında Kavram Kâğıdı

FSB Başkanının G20 Liderlerine Mektubu, “Finansal Reformlar-Herkes İçin Dayanıklılığın Sağlanması ve Sürdürülmesi”

FSB’nin Muhabir Bankacılıktaki Düşüşün Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi için Atılacak Adımlara İlişkin Raporu

FSB’nin Çözümlemeye ilişkin İlerleme Raporu, “Çözümlenebilirliğe ilişkin Engellerin Ortadan Kaldırılması”

BCBS’nin G20 Liderlerine Raporu – Kriz Sonrası Reformların Tamamlanması

FSB’nin Gölge Bankacılığın Dayanıklı Piyasa-Tabanlı Finansmana Dönüştürülmesine İlişkin İlerleme Raporu

OECD Genel Sekreteri’nin G20 Bakanlarına Raporu ve Ekleri (“Talebe dayalı bilgi değişimi konusunda Küresel Forum standartlarını karşılayamayan ülkelere yönelik olası daha sert teşvikler” ve “KOBİ’ler ve Vergileme” raporları), Eylül 2015

Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılabilir Verilere Ulaşmalarının Önündeki Zorlukların Aşılması ve Karşılaştırılabilir Verinin Yokluğu Durumunda Kabul Edilmiş Uluslararası İlkelerin Uygulanması için Kullanılabilecek Yaklaşımlar Hakkındaki Araç Seti’ne İlişkin Kapsam Belgesi

Terörizmin Finansmanı Raporu, FATF’nin G20 Liderlerine Raporu

KOBİ’ler için Yolsuzlukla Mücadele Eğitim Araç Seti

Yabancı Devlet Görevlilerine Rüşvetle Mücadeleye İlişkin G20 Öz Değerlendirmesi Hakkında İlerleme Raporu

Varlık Kurtarma Ülke Profili

Şirket Sahipliği Rehberi

Varlık Bilgilendirme Ülke Profili

Maden Sektöründe Yolsuzluğun Önlenmesi için Hedef Odaklı Yaklaşımlar.

G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı Raporu: Çalışma Kollarının Enerji Verimliliği 2015 Çıktıları

Hakkında İhtiyari İşbirliği

G20’ye Katılan Ülkeler İçin İhtiyari Enerji Verimliliği Yatırımları İlkeleri

G20 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Raporu

Müsrif Tüketimi Artıran Verimsiz Fosil Yakıt Teşvikleri Reformu Hakkındaki İlerleme Raporu

Atılacak Adımlar

OECD ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarca, yatırım stratejilerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere, yatırım alanındaki çalışmaların, geniş çalışma çerçevemiz altında devam etmesini bekliyoruz.

Küresel Altyapı Merkezi’nin bilgi paylaşımı raporunu 2016 yılı Nisan ayında G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları’na sunmasını bekliyoruz.

Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bilanço Optimizasyonu ile ilgili konuları da kapsayan ilave çalışma yapılmasını bekliyoruz.

İstikrarlı ve dayanıklı uluslararası finansal mimari; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin ve finansal istikrarın sağlanması konusunda kilit bir unsurdur. Finans Bakanlarımızdan ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan bu konu üzerinde çalışmalarını ve gelişmeleri bir sonraki toplantımızda bizlere raporlamalarını istiyoruz.

Şirketlerin yükümlülük yapısının finansal istikrardaki potansiyel rolünün fakında olarak, FSB’yi bu kapsamdaki her türlü sistemik riski irdelemeye devam etmeye ve alternatif politikaları değerlendirmeye çağırıyoruz.

FSB’den, finansal sektörün iklim değişikliği ile ilgili riskleri ne şekilde dikkate alabileceği konusunda, kamu ve özel sektör katılımcılarıyla iletişim halinde olmaya devam etmesini istiyoruz.

G20’ye sunulan son raporun bulgularına dayanarak, Mali Eylem Görev Gücü’nü G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına, 2016 yılındaki ilk toplantılarına kadar ülkelerin terörizm bağlantılı finansman akışını kesmek amacıyla belirledikleri zayıflıklara işaret etme hususunda attıkları adımlarla ilgili raporlama yapmaya çağırıyoruz.

Antimikrobik dayanıklılık, bulaşıcı hastalıklar ve zayıf sağlık sistemleri gibi küresel sağlık risklerine önem verilmesi gerektiği konusunda mutabıkız. Bunlar küresel büyüme ve istikrar üzerinde önemli etki yaratabilirler. Brisbane Bildirgesine atfen, uluslararası toplumun bu konuda eşgüdüm içinde hareket etmesinin öneminin altını çiziyor ve bu konuların küresel ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle mücadeledeki kararlılığımızı koruyoruz ve bu meselelerin ele alınmasına ilişkin görev yönergesini G20’de önümüzdeki yıl ele alacağız.