TÜRKÇE

G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Bildirgesi

G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Bildirgesi

Bildirge
– İngilizce Orijinalinin Gayrıresmî Tercümesidir – 
G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı
4-5 Eylül 2015, Ankara

 1. Bizler, Ankara’da, devam etmekte olan ekonomik gelişmeleri, ülkelerimizin büyüme görünümlerini ve finansal piyasalarda son dönemde gözlenen oynaklık ile altında yatan iktisadi koşulları değerlendirmek üzere toplandık. Bazı ekonomilerdeki güçlenen iktisadi faaliyetleri memnuniyetle karşılıyoruz, ancak küresel büyüme beklentilerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Ekonomik toparlanmanın rayında gitmesini sağlamak için kararlı adımlar atacağımızı taahhüt ediyor ve küresel ekonomik toparlanmanın hız kazanacağına inanıyoruz. Güveni ve finansal istikrarı desteklemek için gelişmeleri izlemeye, yayılma etkilerini değerlendirmeye ve ortaya çıkan riskleri ele almaya devam edeceğiz.
 2. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşılması yönündeki çabalarımızın desteklenmesinde, makroekonomik politikaların ve yapısal reformların rolünü teyit ediyoruz. Para politikaları, merkez bankalarının görev tanımlarıyla tutarlı olacak şekilde ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir; ancak para politikası tek başına dengeli bir büyümeyi sağlayamayacaktır. İyileşen ekonomik görünümle birlikte bazı gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın daha olası olduğunu not ediyoruz. Ekonominin temellerini yansıtacak ve kalıcı döviz kuru dengesizliklerini engelleyecek şekilde, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlendiği kur rejimlerine geçme ve döviz kurlarının esnekliğini artırma yönündeki taahhütlerimizi tekrarlıyoruz. Rekabetçi devalüasyonlardan kaçınacak ve her çeşit korumacılığa karşı duracağız. Maliye politikalarını, büyümeyi ve istihdam oluşturulmasını desteklemek için kısa vadeli ekonomik koşulları dikkate alarak esnek bir şekilde uygulayacak ve aynı zamanda kamu borcunun GSYH’ye oranını sürdürülebilir bir patikaya oturtacağız. Bu amaçla, verimliliği, kapsayıcılığı ve büyümeyi desteklemek amacıyla bütçe harcamalarının ve gelirlerinin dağılımını gözden geçirmeye de devam edeceğiz.
 3. Özellikle önümüzdeki dönemde alınacak para politikası ve diğer alanlara ilişkin temel kararlar bağlamında, olumsuz yayılma etkilerini en aza indirmek, belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için, politika adımlarımızı dikkatli bir şekilde ayarlayacak ve açık bir iletişim politikası izleyeceğiz.
 4. Mevcut ve potansiyel büyümeyi artırma ihtiyacı küresel ekonominin karşı karşıya bulunduğu önemli bir zorluktur. Talebi ve potansiyel büyümeyi destekleyici politikalar içeren büyüme stratejilerimizin etkili ve zamanlı bir şekilde uygulanmasına ilişkin taahhüdümüze bağlılığımızı sürdürüyoruz. Stratejilerimizi uyguladıkça, gelir eşitsizliğini azaltmayı da içerecek şekilde kapsayıcı büyümenin desteklenmesi yönünde adım atmış olacağız. Bu sene, stratejilerimizde yer alan önlemlerin uygulanmasını izlemek üzere güçlü bir çerçeve geliştirdik ve ayrıntılı uygulama takvimleri hazırladık. Bu kapsamda, büyüme stratejilerimizde yer alan taahhütlerimizdeki ilerlemeye dair ilk hesap verilebilirlik raporumuzu Antalya Zirvesi’nde sunacağız. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan ön analiz, taahhütlerimizde ilerleme kaydetmekle birlikte, uygulama için daha çok gayret göstermemiz gerektiğini göstermektedir. Ayrıca büyüme stratejilerimizi, ortak büyüme hedefimiz açısından tutarlılıklarını muhafaza etmek amacıyla, emsal değerlendirme sürecinin de dâhil olduğu yollarla, gözden geçiriyoruz.
 5. Yatırımların arttırılması bizim en büyük önceliklerimizdendir. Bu amaçla, yatırım ortamının iyileştirilmesi, verimli altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi ve KOBİ’lerin finansman imkânlarının desteklenmesine yönelik somut adımlar sunan ülke yatırım stratejilerini hazırlamış bulunuyoruz. Yatırım stratejilerimizin bir ön değerlendirmesini ortaya koyan ve bilgi paylaşımına da katkıda bulunan OECD ilerleme notunu memnuniyetle karşılıyoruz. Yatırım stratejilerimize yönelik ilave nicel ve nitel değerlendirmeleri bekliyoruz ve bu değerlendirmeler ışığında Antalya Zirvesine kadar stratejilerimize son halini vereceğiz. Ayrıca IMF, Dünya Bankası Grubu ve OECD tarafından, ülkelerin kamu yatırımlarına ilişkin yönetim süreçlerinin güçlendirilmesine yardım etmek ve yatırımların kalitesini arttırmak üzere geliştirilen tavsiyeleri ve değerlendirme çerçevesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, çok taraflı ve ulusal kalkınma bankalarının kaynaklarının ve teknik uzmanlıklarının harekete geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Bu kapsamda, çok taraflı kalkınma bankalarının bilançolarının daha etkin kullanılmasına yönelik eylem planındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
 6. Özel sektörün altyapı yatırımlarına katılımını teşvik etmek amacıyla, kamu-özel işbirliği (KÖİ) alanında yaygın olarak karşılaşılan zorluklara çözüm geliştirebilecek en iyi uygulama örneklerinin bir araya getirilmesini önemsiyoruz. KÖİ projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair uluslararası en iyi örnekler konusunda yol gösteren Dünya Bankası Grubu KÖİ Kılavuzu ile OECD/Dünya Bankası Grubu KÖİ Proje Kontrol Listesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, veri eksikliklerini giderecek, yatırımların önündeki engellerin azaltılmasını sağlayacak ve özel sektörle ilişkileri mevcut durumun ötesine taşıyacak Küresel Altyapı Merkezi’nin iş planını da onaylıyoruz. Merkez’in, faaliyetlerine ilişkin bizleri düzenli olarak bilgilendirmesini bekliyoruz.
 7. Uzun vadeli yatırımların doğurduğu büyük ölçekli finansman ihtiyacının farkında olarak, alternatif sermaye piyasası araçlarını da değerlendirmeye aldık. Bu kapsamda, varlığa dayalı finansman yöntemlerinin sistematik bir şekilde küresel finansa dâhil edilmesine ilişkin IMF ve Dünya Bankası Grubu tarafından geliştirilen politika önerilerini not ediyoruz. Özel sektör yatırımlarını destekleyecek güçlü bir kurumsal ve kamusal yönetim çerçevesinin tesisine yardımcı olmak adına, G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni onaylıyoruz. KOBİ’lerin finansa erişiminin kolaylaştırılması açısından; kredi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi, menkul kıymetlerin teminat olarak kabulü ve icra-iflas reformu gibi önlemlerin sağlayacağı yararları not ediyoruz. G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkeleri alanında kaydedilen ilerlemeyi ve KOBİ’lerin büyüme ve istihdama katkılarının arttırılmasına yönelik küresel bir yapı olarak hizmet edecek özel sektör öncülüğünde yeni bir girişim olan Dünya KOBİ Forumu’nun kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
 8. 2010 IMF Kota ve Yönetim Reformları konusunda ilerleme kaydedilememiş olmasından dolayı yaşadığımız derin hayal kırıklığı devam etmektedir. Bu reformların en hızlı şekilde uygulanmasının Fon’un itibarı, meşruiyeti ve etkililiği açısından büyük önem taşıdığını ve bu konunun temel önceliklerimizden biri olduğunu yineliyoruz. ABD’yi, 2010 Reformlarını mümkün olan en kısa sürede onaylaması için güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz. IMF’nin güçlü ve yeterli kaynağa sahip olması ve kota tabanlı yapısının sürdürülmesi konusundaki taahhüdümüze bağlılığımızı yineliyoruz. İstanbul’da yaptığımız çağrı kapsamında, IMF SDR sepeti gözden geçirmesinde Kasım ayı itibarıyla ilerleme sağlanmasını bekliyoruz. Güçlendirilmiş müşterek eylem ve pari passu (eşit muamele) hükümlerinin uluslararası kamu borç senetlerinde kullanılmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor ve bu hükümlerin uygulamasının hızlandırılmasının önemini vurguluyoruz. Borç sürdürülebilirliğine ilişkin olarak, Addis Ababa Eylem Planı’nda vurgulanan ve sürdürülebilir finansman uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan mevcut girişimleri not ediyoruz. Kreditör ve borçlanıcı ülkeler arasındaki diyalogu geliştirerek kapsayıcılığa katkıda bulunan Paris Forumu girişimini de not ediyoruz.
 9. Küresel finansal reform gündeminin kalan temel unsurlarının bu yıl tamamlanması yönündeki kararlılığımızı teyit ediyoruz. Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision-BCBS) tarafından yapılan küresel sistemik önemi haiz bankaların toplam zarar karşılama kapasitelerine yönelik özenli ve kapsamlı sayısal etki analizi çalışmasını ve BCBS ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yürütülen basit, şeffaf ve kıyaslanabilir bir menkul kıymetleştirme yapısının tanımlanmasına yönelik ilkelere ilişkin çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Küresel sistemik önemi haiz bankaların toplam zarar karşılama kapasitelerine yönelik ortak uluslararası standardın ve küresel sistemik önemi haiz sigorta şirketlerine uygulanacak zarar karşılama yükümlülüklerini belirlemeye yönelik çalışmaların Antalya Zirvesine kadar tamamlanmasını, daha önce üzerinde uzlaşılan tezgâh üstü türev ürünler sözleşmelerine dair çözümleme halinde erken ifa haklarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin sözleşme tabanlı yaklaşımın diğer araç ve firmalara uygulanmasını da içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin çalışmanın ve banka sermaye oranlarına yönelik risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında aşırı oynaklık üzerine yapılan çalışmanın sonuçlandırılmasını ve G20 gölge bankacılık yol haritasının uygulanmasını bekliyoruz. Merkezi karşı tarafların dayanıklılığı, toparlanması ve çözümlenmesi, piyasa suiistimali riski ve muhabir bankacılıktan ve işçi dövizi hizmetlerinden çıkışa ilişkin daha önceden kabul edilmiş çalışma planları üzerinde bu sene mesafe kaydetmeyi bekliyoruz. Tezgâh üstü (OTC) türev ürün sözleşmelerinin veri depolama kuruluşlarına raporlanmasına, yetkililerin veri depolama kuruluşlarında saklanan verilerine sınır-ötesi erişimine ilişkin yasal engellerin ortadan kaldırılmasına ve ilgili verilerin kullanılabilirliğinin artırılmasına çalışacağız. Varlık yönetimi faaliyetleri ile ilişkilendirilmiş olanlar da dâhil olmak üzere, finansal istikrar risklerini yakından izlemeye devam ediyoruz ve ilgili risklere bütünüyle değinilmesini sağlayacağız. FSB’nin reformların uygulanmasına ve etkilerine -özellikle gelişmekte olan ülkelere dair dikkate değer öngörülemeyen sonuçlarına- ilişkin ilk yıllık raporunu bekliyoruz. Şirketler kesiminin yükümlülük yapısındaki bozulmalardan kaynaklanabilecek finansal istikrara ilişkin potansiyel risklerin farkındayız ve FSB’den, diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde, her türlü sistemik riski irdelemeye devam etmesini ve alternatif politikaları değerlendirmesini istiyoruz.
 10. Terörizme karşı mücadele ülkelerimiz için önemli bir önceliktir ve bu kapsamda, terörizmin finansman yöntemleriyle mücadele etme yönündeki kararlılığımızı yineliyoruz. Bilgi değişimi ve özellikle sınır ötesi taleplerin karşılanmasını kolaylaştıracak şekilde, terörist varlıkların dondurulmasına ilişkin işbirliğimizi derinleştirme yönündeki taahhüdümüzü yeniden tasdik ediyoruz. Finansal akımların daha şeffaf olmasını sağlamaya yönelik usuller üzerinde çalışacağız. Terörizmin finansmanının suç kapsamına alınması ile terörizm ve terörizmin finansmanına ilişkin sağlam ve odaklı mali yaptırım düzenlemelerinin tesis edilmesi, terörizme finansman sağlayan akımların etkin bir şekilde durdurulması için temel gerekliliklerdir.
 11. Küresel olarak adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine ulaşmaya yönelik taahhütlerimizle uyumlu olarak, G20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) Eylem Planı’nı tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 15 eylemi içeren nihai paket Ekim ayına beklenmektedir ve Lima’da gerçekleşecek bir sonraki toplantımızda bu paketi, Antalya’da Liderlere sunmak üzere gözden geçireceğiz. Projenin etkinliği, yaygın ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olacaktır. BEPS Projesi çıktılarına ilişkin küresel ölçekteki uygulamaların gözetimi için eşit bir zeminde çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, özellikle, vergi alanında sınır ötesi sonuçlar doğuran hükümlere ilişkin bilgi değişimine özel bir önem vereceğiz. Bu amaca yönelik olarak, OECD’yi, ilgilenen G20 dışı ülke ve yetki bölgelerinin ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerin eşit bir şekilde dahliyle, 2016 yılı başlarında bir çerçeve hazırlamaya davet ediyoruz. IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve OECD’nin ilgili gelişmekte olan ülkelere, BEPS’e ilişkin olanlar da dâhil, yerel kaynakların harekete geçirilmesi noktasında karşılaşmış oldukları zorlukların aşılması için uygun teknik yardımlar sağlamak için gösterdikleri çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Vergi sistemlerimizin şeffaflığını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz ve daha önce uzlaşmış olduğumuz otomatik bilgi değişiminin uygulanmasına ilişkin takvimimizi teyit ediyoruz. Gerçek Yararlanıcıların Şeffaflığına İlişkin Üst Düzey G20 İlkeleri’ni uygulama taahhüdümüzü yineliyor ve ülke uygulama planlarında mesafe kat edilmesini bekliyoruz. G20 üyesi olmayan ekonomilerin uluslararası vergi gündemine katılımının geliştirilmesine yönelik çabaları destekliyor ve Addis Ababa Eylem Planı kapsamında vergi konularında alınan uluslararası işbirliği kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz.
 12. Gelişmekte olan ülkelerin, kendi sürdürülebilir kalkınma programlarını takip edebilmeleri için uygun bir küresel iktisadi ortamın geliştirilmesine ve bu ülkelerle politika diyalogumuzun güçlendirilmesine ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. Addis Ababa Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nın olumlu çıktılarını memnuniyetle karşılıyor ve bu çıktıları desteklemek üzere, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Addis Ababa Eylem Planı’nda değinilen alanlarda, kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yardım etmek için teknik yardım çabalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, New York’ta gerçekleşecek BM Zirvesi’nin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin kabulünü arzu ediyoruz.
 13. 2015 yılı iklim değişikliği gündemini desteklemek adına, İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, OECD tarafından hazırlanan İklim Fonları Envanter Çalışması ile OECD ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından hazırlanan düşük ve az gelirli ülkelerin, özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kırılgan olanların, uyum finansmanına erişimlerini geliştirmeye yönelik ‘Çözüm Önerileri Raporu’nu not ediyoruz. Gelişmiş ülkelerin devam eden çabalarını not ediyor ve bu ülkelere, vermiş oldukları taahhütler çerçevesinde iklim finansmanını artırmaya devam etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı’nda olumlu ve dengeli bir sonuç elde etmek için birlikte çalışıyoruz. 21. Taraflar Konferansı’nın sonuçlarını esas alarak ve ortaya koyacağı hedefler doğrultusunda, İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu 2016 yılında BMİDÇS ilke, hüküm ve amaçları bağlamında çalışmalarına devam edecektir.

Ek
G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı
4-5 Eylül 2015, Ankara

Alınan Raporlar
G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi aşağıdaki raporların teslim edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz, Eylül 2015:
IMF Gözetim Notu, Eylül 2015
Maliye Politikası ve Büyüme: Neden, Ne ve Nasıl, IMF/OECD Notu, Eylül 2015
G20 Yatırım Stratejileri Hakkında G20/OECD Taslak Raporu, Ağustos 2015
G20 Ülke Yatırım Stratejileri Hakkında OECD İlerleme Notu, Eylül 2015
G20’de Kamu Yatırım Verimliliği Hakkında IMF Notu, Ağustos 2015
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bilanço Optimizasyonu için Eylem Planı Hakkında Not, Ağustos 2015
Yatırım için Politika Çerçevesi, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Kurumsal Yatırımcılar Tarafından Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanına İlişkin G20/OECD Üst Düzey Prensiplerin Uygulamasının Desteklenmesi için Etkin Yaklaşımlar Özet Raporu, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Sigorta Şirketi ve Emeklilik Fonu Yatırımı Odaklı Düzenlemeler, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Altyapı Finansmanında Desteklerin ve Araçların Belirlenmesi: Bir Sınıflandırma, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
G20/OECD Singapur Uzun Vadeli Yatırım ve Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı Hakkında Not, Eylül 2015
G20/Dünya Bankası Grubu Singapur Proje Hazırlama ve Önceliklendirme Çalıştayı Hakkında Not, Ağustos 2015
İslami Finansın Küresel Finansa Entegrasyonu Hakkında IMF/Dünya Bankası Grubu Notu, Ağustos 2015
İslami Finansın KOBİ’ler için Kullanılması, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası Ortak G20 İslami Finans Polit ika Kâğıdı, Ağustos 2015
KOBİ’ler için Piyasa Tabanlı Finansmanının Fırsatları ve Kısıtları, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkeleri, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD İlerleme Raporu, Eylül 2015
G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Büyüyen Şirketler, Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasalarına Erişim, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Kurumsal Yatırımcıların Yükselen Piyasa Ekonomilerinde KOBİ ve Altyapı Finansmanında Harekete Geçirilmesine Yönelik Sermaye Piyasaları Araçları, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına Dünya Bankası Grubu/IMF/OECD Raporu, Ağustos 2015
Küresel Altyapı Merkezi İş Planı 2015-2016, Küresel Alt yapı Merkezi, Eylül 2015
Dünya KOBİ Forumu İş Planı 2015-2019, Dünya KOBİ Forumu, Ağustos 2015
Kamu Altyapı Yönetimine Yönelik Çerçeveye Doğru, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Ağustos 2015
KÖİ Kılavuzları: Dünya Bankası Grubu Altyapı Çıktıları (Altyapı Önceliklendirme Seti; Tavsiye Edilen KÖİ Sözleşme Hükümleri Hakkında Rapor; KÖİ Projeleri için Bilgi Paylaşımı Çerçevesi; Daha İyi Bir Dünya Kurmak için İşbirliği: Altyapı Gelişimini Desteklemeye Yönelik Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Genel Yaklaşımları) G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına Dünya Bankası Grubu Raporları, Ağustos 2015
Dünya Bankası Grubu/OECD KÖİ Proje Kontrol Listesi, Ağustos 2015
Uzun Vadeli Yatırımlarda Veri Eksikliklerinin Giderilmesi: Araştırma için Gündem, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Temiz Enerjide Uluslararası Yatırım Engellerinin Kaldırılması, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
Altyapı Sektöründe Resmi Kalkınma Finansmanı / İkili ve Çok Taraflı Kalkınma Paydaşları Desteği, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına OECD Raporu, Eylül 2015
2015 KÖİ Günleri Özeti, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Raporu, Ağustos 2015
Tezgah-Üstü Piyasalar Türev Ürünleri Reformlarının Uygulaması Hakkında FSB’nin 9. İlerleme Raporu, Temmuz 2015
Kapsamlı İlerleme Raporu Merkezi Karşı Taraf (CCP) İş Planı, FSB, BCBS, Ödemeler ve Piyasa Alt yapıları Komitesi (CPMI) ve IOSCO, Eylül 2015
Şirket Fonlama Yapıları ve Teşvikleri Hakkında Rapor, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası Grubu, IOSCO ve FSB, Eylül 2015
G20 Veri Eksiklikleri Girişiminin Uygulaması Hakkında 6. İlerleme Raporu, IMF ve FSB, Eylül 2015
Döviz Kuru Maruziyeti Hakkında Çalışma, IMF, BIS ve FSB, Ağustos 2015.
IMF ve OECD’nin Makro-ihtiyati ve Sermaye Akımı Yönetimi Tedbirlerine İlişkin İşbirliği Hakkında Güncelleme, Eylül 2015
OECD Genel Sekreteri’nin G20 Bakanlarına Raporu ve Ekleri (“Talebe dayalı bilgi değişimi konusunda Küresel Forum standartlarını karşılayamayan ülkelere yönelik olası daha sert teşvikler” ve “KOBİ’ler ve Vergileme” raporları), Eylül 2015
Geliştirilmiş Sözleşme Hükümlerinin Uluslararası Kamu Borç Senedi Sözleşmelerinde Kullanılmasına İlişkin IMF’nin Eylül 2015 G20 Toplantısı Bilgilendirme Notu, Eylül 2015
Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler, Küçük Ada Devletleri ve Afrika Ülkeleri Dahil Olmak Üzere İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Maruz Durumda Olan Gelişmekte Olan Ülkelerin Uyum Finansmanına Erişimlerini Mümkün Kılmaya Yönelik Çözüm Önerileri Raporu, OECD ve Küresel Çevre Fonu, Ağustos 2015
İklim Fonları Envanteri, OECD, Ağustos 2015
G20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu 2015 Yıllık Raporu

Atılacak Adımlar
IMF’nin küresel finansal güvenlik ağı mimarisine ilişkin değerlendirmesini 2016 yılı başlarında bekliyoruz.

Yatırım ve Altyapı Çalışma Grubu ve G20 Finansal Tabana Yayılma Küresel İşbirliği tarafından hazırlanan KOBİ Finansmanı Ortak Eylem Planı’nın nihai hale getirilmesini bekliyoruz.

Varlığa dayalı finansman modellerinin küresel finansa dâhil edilmesine yönelik çabamızı destekleyecek şekilde, Basel Komitesi’nden ilgili paydaşlarla işbirliği içinde, bir yapılandırılmış danışma mekanizması oluşturulmasına yardımcı olmak üzere bu mekanizmanın işleyiş usullerine ilişkin seçenekleri içeren bir öneri geliştirmesini istiyoruz.

Veri eksikliklerinin giderilmesinin finansal istikrar açısından önemini kabul ederek, Veri Eksiklikleri Girişimi aracılığıyla kaydedilmiş gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve ikinci aşama için teklif edilen tavsiyeleri onaylıyoruz. IMF ve FSB’yi Girişimin ikinci aşamasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin olarak bizlere 2016 yılının ikinci yarısında raporlamada bulunmaya çağırıyoruz. IMF, FSB ve BIS’ın yabancı para cinsinden maruziyetlere yönelik veri eksikliklerinin giderilmesine ilişkin çalışmalarını, Veri Eksiklikleri Girişimi’nin ikinci aşamasının bir parçası olarak ve raporlarında özetlenen adımlar aracılığıyla ilerletmelerini bekliyoruz.

FATF’ın, 2015 yılı Kasım ayında sunulacak raporunda, terörizmin finansmanının suç kapsamına alınmasına ve terörizm ve terörizmin finansmanına yönelik odaklı mali yaptırımlar uygulanmasına ilişkin gelişmeler ve terörizmin finansmanına karşı finansal araçların güçlendirilmesine yönelik teklifleri hakkında bizleri bilgilendirmesini bekliyoruz.

IMF’ye, diğer ilgili taraflarla istişare içerisinde, güçlendirilmiş müşterek eylem ve pari passu hükümlerinin uygulanmasında sağlanan ilerlemeyi izlemeye ve desteklemeye devam etmesi ve bu hükümlerin mevcut borç stoklarına dâhil edilmesinin hızlandırılması için piyasa tabanlı çözümleri araştırması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Borç sürdürülebilirliği analizlerinin kapsamlı, nesnel ve güvenilir veriye dayalı olması için bilgi paylaşımı ve şeffaflığın güçlendirilmesine olan ihtiyacı vurguluyor ve IMF ve Dünya Bankası’na bu konuyu yakın zamanda gerçekleşecek “Düşük Gelirli Ülkeler için Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi” ortak gözden geçirmesinin bir parçası olarak ele almaları noktasında çağrıda bulunuyoruz.

Related News