TÜRKÇE

Ortak Bakanlar Toplantısı Başkanlık Açıklaması

Ortak Bakanlar Toplantısı Başkanlık Açıklaması

G20 Finans ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantısı
4 Eylül 2015
BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

G20 Finans ve Çalışma Bakanları, büyüme – istihdam ilişkisi ile eşitsizlikler konularını tartışmak üzere, 4 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da toplanmışlardır. Toplantı G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin Çalışma ve Finans Bakanları ile uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların temsilcilerini bir araya getirmiştir. Toplantıda, G20’nin kapsayıcı büyüme önceliğinin desteklenmesi kapsamında daha fazla ve nitelikli istihdam oluşturulmasına ve eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik stratejiler ele alınmıştır.

Politika uyumu ve eşgüdümünün önemi G20 Liderleri tarafından birçok defa dile getirilmiştir. Bu ortak toplantı, G20 platformu içerisinde etkin bir diyalogun sağlanmasını ve G20’nin finans ve istihdama ilişkin çalışma alanlarında gerçekleştirilen teknik çalışmalar ile İş-20 (B20) ve Emek-20 (L20) sosyal taraflarının önerilerini dikkate alarak uyumlu bir politika yaklaşımı geliştirilmesini hedeflemiştir.

Küresel finansal krizin ardından küresel ekonominin yavaş ve ülkelere göre farklılık arz eden bir hızda toparlanması, küresel istihdamı da olumsuz etkilemektedir. İstihdam oluşturma hızı, işgücü piyasası koşullarındaki iyileşmelere rağmen, kriz sonrasında oluşan istihdam açıklarını kapatacak seviyeden uzaktır. Hâlihazırdaki büyüme patikası, yeterli sayıda ve nitelikte istihdam oluşturabilecek düzeyde değildir. Ayrıca, ücretlerdeki zayıf artış ve gelir dağılımındaki kötüleşme, küresel talebi zayıflatmakta ve bu suretle, tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

Büyümenin istihdam üzerindeki devresel ve yapısal etkilerini şekillendirmede politikaların ve uygulamaların önemli rolü bulunmaktadır. Bu sebeple, büyüme ve istihdam arasındaki ilişkinin ve yeni iş imkânları oluşturmayı hızlandıracak etkenlerin anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, G20 Finans ve Çalışma Bakanları, ortak toplantılarında, uluslararası kuruluşların büyüme ve istihdam ilişkisinde yakın dönem eğilimlerin neler olduğunu, büyümenin hangi kanallar ile istihdamı etkilediğini ve ekonomilerimizin istihdam oluşturma kapasitelerini geliştirmeye yönelik politika önerilerini anlattıkları analitik çalışmalarını değerlendirdiler. Bakanlar, ülkelere özgü durumları göz önünde bulundurmak kaydıyla, altyapı yatırımları, aktif işgücü politikaları, işgücüne katılımın artırılması, çalışanların becerilerine ve eğitimine yatırım yapılması, nitelikli istihdam oluşturulması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi politikaların toplam talebin artırılması ve işsizliğin azaltılması için ön plana çıkan politika seçenekleri olduğunun altını çizdiler.

İşsizliğin yanı sıra endişe verici ve göreli olarak daha uzun dönemli bir yapı arz eden diğer bir sorun ise, sadece sosyal ve politik uyumu yıpratmakla kalmayan ve son dönemde yapılan araştırmalara göre ekonomik büyümeyi de yavaşlatan, artan eşitsizlikler konusudur.

Artan eşitsizlikler, son yıllarda birçok G20 ülkesi için endişe kaynağı olmaya başlamıştır. Bu eğilimlerin kaynağında yatan nedenleri daha iyi anlamak ve etkili önlemler geliştirmek amacıyla G20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nda, İstihdam Çalışma Grubu altında işgücü gelirleri payı ve eşitsizlikler konularını çalışmak üzere bir alt çalışma grubu oluşturulmuştur.

Söz konusu alt çalışma grubu, kapsayıcı büyümenin desteklenmesi adına bir politika öncelikleri seti sunmuştur. Toplumsal diyalogun ve sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu istihdam yasalarının benimsenmesi, vergi sistemlerinin geliştirilmesi, toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesi ve ücret politikalarında hakkaniyet sağlanması de dâhil olmak üzere, ilgili politika önerileri Bakanlar tarafından tartışılmıştır.

Bakanlar, uluslararası kuruluşlar ve G20 çalışma grupları tarafından ortaya konulan politikaların önemini kabul etmekle birlikte, bu politika önerilerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesinin mali etkilerinin olacağını da göz önünde bulundurmuşlardır. Birçok G20 ülkesinde mali imkânların kısıtlı olması sebebiyle, kamu kaynaklarından azami faydayı elde etmek için maliyet etkin stratejilerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. İstihdam yoğun ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesinin, büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu, bu sebeple de bu doğrultudaki politikaların kamu kaynaklarının kullanılabileceği en etkin alanlar arasında yer aldığı uluslararası kuruluşların ve G20 çalışma gruplarının çalışmaları tarafından ortaya konulmaktadır.

Bu bağlamda Bakanlar, bütçe harcama ve gelir bileşiminin daha etkinleştirilmesi yoluyla kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesinin, bütçe dengelerini etkilemeden istihdam yoğun büyümeyi destekleme ve kapsayıcılığı teşvik etme potansiyeli sunduğunu vurgulamışlardır.

Bakanlar, sosyal diyalogun öneminin farkında olarak, B20 ve L20 gruplarının G20 süreçlerindeki rolünü ve bu gruplar tarafından ortaklaşa hazırlanan “İşler, Büyüme ve İnsan Onuruna Yakışır Çalışma” başlıklı bildirgelerini takdir etmişlerdir. Bakanlar ayrıca, ILO, IMF, OECD, BM ve Dünya Bankası’na, G20 platformuna devam etmekte olan destekleri için teşekkür etmişlerdir.

Related News