TÜRKÇE

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Bildirgesi

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Bildirgesi

G20 ÇALIŞMA VE İSTİHDAM BAKANLARI BİLDİRGESİ
ANKARA, 03-04 EYLÜL 2015
Kapsayıcı ve güçlü büyümenin desteklenmesi amacıyla herkes için kaliteli işler oluşturulması, becerilere yatırım yapılması ve eşitsizliklerin giderilmesi

A. Giriş

1. G20’ye üye ve davetli ülkelerin Çalışma ve İstihdam Bakanları olarak bizler, 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da dünya çapında iş gücü piyasalarındaki son eğilimleri, taahhütlerimizde gerçekleştirilen ilerlemeleri ve hala karşı karşıya olduğumuz temel zorluklarla mücadele etmek için almamız gereken önlemleri ele almak için bir araya geldik.

2. Küresel büyümenin geçen yıl bir araya geldiğimizden beri düşük oranda ve istikrarsız olmasına bağlı olarak, küresel iş gücüne katılım ve verimlilik artışı görece düşük seyrederken, küresel işsizlik artmaya devam etmektedir. Toplumlarımızdaki en kırılgan gruplar da dâhil, herkes için daha fazla ve daha iyi işler oluşturma çabalarımız doğrultusunda güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve özel olarak da kapsayıcılığa ve iyileştirilmiş yaşam standardına odaklanmış bir büyümeyi elde etmek önemlidir.

3. Bizler, bir kez daha, güçlü, sürdürebilir ve kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesinde bütünleşmiş ve kapsamlı politika yaklaşımının öneminin altını çiziyoruz. Eşitsizliklerle mücadele edilmesi, kapsayıcılığın desteklenmesi ve istihdam- büyüme arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın, diğer çalışma kanallarındaki benzer gayretlerle tamamlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Dönem Başkanlığı altında G20 Finans Bakanları ile ortak toplantı yapılması fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. Bizler “G20 İstihdam Çalışma Grubu”nun (EWG) kurulmasının bu çabaları daha fazla destekleyeceğine inanıyoruz.

4. Ankara’daki görüşmelerimiz ve EWG tarafından 2015 yılı boyunca yapılan çalışmaların temelinde Türkiye Dönem Başkanlığının üç “İ” olarak formüle edilen, Kapsayıcılık (inclusiveness), Yatırım (investment) ve Uygulama (implementation) öncelikleri ile uyumlu olarak aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kaldık.

B. Daha kapsayıcı işgücü pazarları

5. Birçok G20 ülkesindeki ekonomik büyüme, 2008 küresel mali krizinden kaynaklanan iş açıklarını kapatmada yetersiz kalmıştır. İstihdam artışını desteklerken aynı zamanda iş kalitesini güçlendiren, çalışma hak ve ilkelerine saygı gösteren ve eşitsizlikler ve kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadele eden politikalara ihtiyaç duyuyoruz.

6. Hem G20, hem de ulusal düzeyde eşitsizliklerin daha az olduğu ekonomiler ve adil toplumları destekleyen, sosyal uyumu güçlendiren, ekonomi ve işgücü piyasasındaki dezavantajlı ve kırılgan grupları daha iyi bir şekilde bütünleştiren politika ilkeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. İşsizlik ve eksik istihdamın ücretler üzerinde olumsuz baskı oluşturduğunu ve artan eşitsizliğe sebep olduğunu biliyoruz. Bizler, Liderlerimize ekonomilerimizin birçoğunda görülen düşük toplam talebin altında yatan bir dizi unsuru ele alarak iş yaratan büyüme konusuna öncelik vermelerini tavsiye ediyoruz.

7. Birçok G20 üye ekonomilerindeki artan eşitsizliklere ilişkin uzun dönemli eğilim, Liderlerimizin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefleri ile uyumsuzdur ve mevcut ve potansiyel büyümeye zarar vermektedir. Bu eğilim, verimlilik artışı, işgücü gelir payındaki düşüş veya ekonomik durağanlıkla kıyaslandığında, sıklıkla düşük ücret artışı ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle eşitsizliklerle mücadele etmek, daha iyi işler oluşturulmasına yönelik önceliğimiz ile birlikte hem daha güçlü ekonomik büyümenin sağlanması hem de toplumlarımızın daha kapsayıcı olması bakımından önemlidir.

8. Artan eşitsizliklere ve gerekli olduğunda azalan işgücü gelir paylarına matuf olarak ücret belirleme mekanizmalarını, sosyal diyalog kurumlarını, sosyal koruma sistemlerini ve istihdam hizmetlerini ve aktif işgücü piyasası politikalarını içerecek şekilde ulusal koşullarımızla uyumlu bir politikalar bileşimini deruhte etmeyi kabul ediyoruz. İşgücü gelirleri payı ve eşitsizliklere ilişkin ekte yer alan politika önceliklerini teyit ediyoruz (Ek-1). Bu öncelikleri, çalışma ve istihdam politikalarının daha da geliştirilmesinde ve önümüzdeki yıllarda bu önceliklerin uygulanmasına yönelik gelişmelerin izlenmesinde göz önünde bulunduracağız.

9. Uluslararası işgücü hareketliliği sorunlarla birlikte fırsatları da beraberinde getirmektedir. Dikkatlice, etkin ve adil bir şekilde yönetildiğinde, işgücü hareketliliği ekonomik büyümeye önemli katkı sağlama potansiyeline sahip bulunmaktadır. İşgücü hareketliliği ayrıca mevcut ve gelecekteki işgücü dengesizliklerine ve beceri gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olabilecektir. İyi uygulamaların paylaşılması da dâhil bu konuların karmaşıklığının araştırılmasına yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

C. İnsan kaynakları yatırımlarını artırma

10. Verimlilik, ekonomik büyüme, daha yüksek kişisel gelir ve daha fazla sosyal uyum için güçlü bir etmen olarak insan kaynaklarına yatırım yapmanın önemine inanıyoruz. Bu sebeple, çalışma becerilerini geliştirmeye, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı artırmayı taahhüt ediyoruz.

11. Kaliteli eğitime sınırlı erişim, okuldan işe başarılı bir geçişin önündeki engeller ve beceri uyumsuzluğu birçok G20 ekonomisinde sorunlar olarak varlığını sürdürmektedir. Tüm genç insanların okuldan işgücü piyasasına geçişlerine yardımcı olmak üzere gerekli temel becerileri öğrenmelerini sağlamak için sosyal taraflarla ve ilgili paydaşlarla güçlü ortaklıklar geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Güçlü temel eğitim ile kaliteli çıraklığa, kariyer rehberliği ve danışmalığına, yaşam boyu eğitime yönelik fırsatları da içerecek şekilde beceri geliştirme ve taşınabilirlik
politikalarının birleştirilmesi bireyler ve ekonomiler için oldukça büyük getiriler sağlayabilir ve daha kapsayıcı toplumlar inşa etmeye yardımcı olabilir. Bunun ışığında, ekteki G20 Beceriler Stratejisi’ni (Ek-2) memnuniyetle karşılıyoruz.

12. Gençlik için daha iyi istihdam çıktılarını desteklemek önemli bir G20 hedefi olmaya ve kapsayıcı gündemimizin ayrılmaz bir parçası olarak bulunmaya devam etmektedir. Bu nedenle, genç insanların eğitime, mesleki eğitime ve işe yerleştirilmelerini ve uzun sürelerle iş hayatından uzak kalmalarını engelleyecek somut faaliyetlerde bulunma taahhüdümüzü yeniliyoruz.

13. Bizler, istihdam edilebilirliği, fırsat eşitliğini ve girişimciliği geliştirerek okuldan işe geçişleri kolaylaştıran, kaliteli istihdam ve çıraklık imkânlarını artıran politikalar da dâhil, genç istihdamındaki ilerlemenin kapsamlı bir strateji benimsenmesi ve uygulanmasını gerektirdiği konusunda hemfikiriz.

14. Liderlerimize 2025 yılı itibariyle işgücü piyasalarından sürekli olarak dışlanma riskiyle en çok karşı karşıya olan düşük nitelikli genç bireylerin oranını %15 azaltma hedefini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çabalarımızı, ulusal koşullarımıza bağlı olarak, ne istihdamda ne de eğitimde ya da öğretimde yer alan düşük becerili ve nitelikli genç bireyler veya kayıtdışı istihdam edilen genç bireyler üzerinde yoğunlaştıracağız. Bu amaçla, ekonomilerimizde gençlere yönelik daha iyi işgücü piyasası sonuçlarına ulaşabilmek için Ek-3’te düzenlenen politika ilkelerini memnuniyetle karşılıyoruz.

15. Kaliteli işler, bireylerin ve toplumun refahının daha da artırılmasının temel bir etmeni olarak önem arz etmektedir. Dolayısıyla; kazanç kalitesinin yükseltilmesi, işgücü piyasasındaki güvensizliğin azaltılması ve iyi çalışma koşullarının ve sağlıklı işyeri ortamının geliştirilmesi şeklinde Ek-4’te belirtilen üç boyut çerçevesinde, işlerin kalitesini artırmayı taahhüt ediyoruz.

16. Bireylerin işe girmelerine yardım eden; işverenlerle iş arayanları bir araya getiren ve işgücü piyasasındaki ilerleme çalışmalarında onlara yardımcı olan hızlı, yenilikçi, esnek ve etkin çözümlerin sağlanması yoluyla istihdamı destekleme ve işsizlikle mücadele etme bakımından, istihdam hizmetlerinin önemli rolüne vurgu yapıyoruz. Bu sebeple, ulusal koşullara uygun olarak, istihdam hizmetlerimizin kurumsal ve profesyonel kapasitelerini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz ve bu reformları uygularken Ek-5’te sunulan politika ilkelerini dikkate alacağız. Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) gibi kurumlarla kamu istihdam hizmetleri kurumları arasındaki uluslararası işbirliğinin önemini kabul ediyor, ülkelerimizde bulunan bu kurumlar arasındaki ilişki ve iletişimin artırılmasına yönelik planlanan çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.

17. Nüfuslarımızın yaşlanmasının işgücü piyasalarımıza getirdiği zorluklar ve fırsatların farkındayız. Gelişen gümüş ekonominin yeni işler yaratma potansiyeli taşıdığını kabul ediyoruz ve ileride G20 işgücü piyasalarının karşılaşacağı demografik sorunları araştıracağız. Nüfusun yaşlanmasının ekonomik sonuçlarını yönetme konusunda yol gösterici değerli yaklaşımlar sağlayan ekteki politika
ilkelerini (Ek-6) teyit ediyoruz.

D. Etkin izleme yoluyla uygulama

18. Geçtiğimiz yıl kabul edilen taahhütler uyarınca, İstihdam Planlarımızın uygulanmasını yeni oluşturduğumuz raporlama şablonları ile izlemeye başladık. Gerektiğinde politika taahhütlerimizi güncelleyeceğiz. Kadınlar, gençler, eşitsizlikler ve güvenli işyerleri ile ilgili önemli çalışma ve istihdam önceliklerine yönelik yoğunlaşmanın sürekliliğinin sağlanması için İstihdam Çalışma Grubu’nun (EWG) çok yıllı gündem oluşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

19. Bu bağlamda ülkelerimizde ve tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek üzere  güçlü taahhütlerde bulunduğumuzu yineliyoruz. Avustralya Dönem Başkanlığı sırasında yapılan bu taahhütleri uygularken, G20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar Ağı kurulmasını ve ILO’nun yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Küresel Önleme Eylem Programı”nı memnuniyetle karşılıyoruz. Sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerinde de daha güvenli iş yerlerini teşvik etmek ve bu konudaki diğer girişimleri kabul etmek için de çabalarımızı sürdüreceğiz.

20. Liderlerimizin, işgücüne katılım oranları bakımından kadın ve erkekler arasındaki farkın, ulusal durumlar göz önüne alınarak, 2025 yılında kadar %25 oranında azaltılmasına yönelik taahhüdünü gerçekleştirmek üzere reformlar yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu amaca ulaşmadaki ilerlememizi yakından izleyeceğiz ve kadın istihdamının kalitesini arttırmaya önem vereceğiz.

E. Yol Haritası

21. Bizler bu Bildirgeyi G20 Antalya Zirvesi’nde, kapsayıcı, güçlü, dengeli ve sürdürülebilir büyümeye yönelik olarak bütünleşmiş ve kapsamlı kamu politikaları geliştirme çabasında olan Liderlerimizin değerlendirmelerine sunacağız.

22. Bizler Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı süresince işveren ve işçilerle sosyal diyaloğun önemli rolünü kabul ediyoruz. B20 ve L20’nin işler, büyüme ve saygın işe yönelik ortak bildiri hazırlamalarını son derece memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca B20, L20, T20, C20 ve Y20’nin G20 sürecindeki yapıcı rollerini takdirle karşılıyoruz. Taahhütlerimizin uygulanması noktasında sosyal taraflarla, dışa açılım gruplarıyla ve yeni kurulan Kadın 20 (W20) ile daha fazla işbirliği halinde olmayı umuyoruz.

23. Bizler ayrıca, ILO, OECD, Dünya Bankası Grubu ve IMF’ye İstihdam Çalışma Grubu’na (EWG) ve toplantımıza yönelik olarak sağladıkları uzmanlık desteği için teşekkür ediyoruz. Temel konular üzerine hazırladıkları raporları (Ek-7) not ediyoruz ve onlarla bu verimli işbirliğini sürdürmeye kararlıyız.

24. Türkiye Dönem Başkanlığına gösterdiği liderlik için teşekkür ediyoruz ve 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dönem Başkanlığında gerçekleşecek olan bir sonraki toplantımızda tekrar buluşmayı ümit ediyoruz.

EKLER:

Ek-I: İşgücü Geliri Payı ve Eşitsizliklere Yönelik G20 Politika Öncelikleri
Ek-II: G20 Beceriler Stratejisi
Ek-III: Daha İyi Genç İstihdamı Çıktılarının Desteklemesine Yönelik G20 Politika İlkeleri
Ek-IV: Kaliteli İşler Yaratılmasına Yönelik G20 Çerçevesi
Ek-V: Etkin Kamu İstihdam Hizmetlerine Yönelik G20 İlkeleri
Ek-VI: Gümüş Ekonomi ve Aktif Yaşlanmaya Yönelik G20 İlkeleri
Ek-VII: Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Hazırlanan Raporların Listesi

PDF versiyonu için lütfen tıklayınız